Sony Xperia Z5 Dual - מצב עשיר במיוחד

background image

ינוטרסבו

ואדיו

רשאכ

התא

הפוצ

םהב

ןקתהב

.

63

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

ליעפהל

בצמ

רישע

דחוימב

1

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

טירפה

תורדגה

<

הגוצת

<

רופיש

הנומת

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

ןצחל

תויורשפאה

בצמ

יח

דחוימב

,

םא

ןיידע

אל

רחבנ

.

רופיש

טלפ

לוקה

ןתינ

רפשל

תא

תוכיא

לוקה

לש

ןקתהה

לע

ידי

רושפא

ינדי

לש

תורדגה

לוק

תונוש

,

ןוגכ

רזיילוקא

לילצו

דנוארס

.

ןתינ

רשפאל

תא

למרנמה

ימנידה

ךכ

רעזמיש

תא

ילדבה

המצועה

ןיב

םיריש

ןיבל

ינוטרס

ואידיו

.

לכות

םג

רפשל

תא

תוכיאה

לש

יצבוק

הקיזומ

םיסוחד

ידכ

עומשל

תוכיא

עמש

היצולוזרב

ההובג

ןמזב

התאש

שמתשמ

תוינזואב

םע

טוח

.

ידכ

רפשל

תא

טלפ

לוקה

ןפואב

יטמוטוא

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

לילצ

<

תורדגה

עמש

שקהו

וילע

.

3

לעפה

תא

היצקנופה

ClearAudio+

לע

-

ידי

השקה

לע

ןווחמה

.

ידכ

ןנווכל

תא

תורדגה

לוקה

ןפואב

ינדי

1

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

לילצ

<

תורדגה

עמש

שקהו

וילע

.

3

םא

היצקנופ

ClearAudio+

תלעפומ

,

שקה

לע

ןווחמה

ידכ

לרטנל

התוא

.

4

שקה

לע

יטקפא

לילצ

<

רזיילוקא

.

5

ןנווכ

תא

תורדגה

לילצה

לע

ידי

תרירג

ינצחל

ספ

םירדתה

הלעמל

וא

הטמל

.

ןונווכל

ינדיה

לש

תורדגה

טלפ

לוקה

ןיא

לכ

העפשה

לע

ימושיי

תרושקתה

תילוקה

.

המגודל

,

ןיא

יוניש

תוכיאב

לוקה

לש

החישה

תילוקה

.

ידכ

רעזמל

תא

ילדבה

תמצוע

לוקה

תועצמאב

למרנמה

ימנידה

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

לילצ

<

תורדגה

עמש

שקהו

וילע

.

3

תבשה

תא

היצקנופה

DSEE HX

לע

-

ידי

השקה

לע

ןווחמה

,

םא

איה

תלעפומ

.

4

לעפה

תא

היצקנופה

למרנמ

ימניד

לע

-

ידי

השקה

לע

ןווחמה

.

ידכ

גרדשל

תא

תוכיאה

לש

יצבוק

הקיזומ

םיסוחד

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

לילצ

<

תורדגה

עמש

שקהו

וילע

.

3

לעפה

תא

היצקנופה

DSEE HX

לע

-

ידי

השקה

לע

ןווחמה

.

הרדגה

וז

הנימז

רובע

תוינזוא

תויטוח

דבלב

תוכמותש

עמשב

היצולוזרב

ההובג

.

לוטיב

שער

ןקתהה

ךמות

תוירובידב

םע

לוטיב

שער

.

לע

-

ידי

שומיש

תירובידב

לוטיבל

שער

םע

ןקתהה

,

לכות

לבקל

תוכיא

עמש

הברה

רתוי

הרורב

רשאכ

ןיזאת

,

המגודל

,

הקיזומל

הביבסב

תשעור

,

ןוגכ

סובוטוא

,

תבכר

וא

סוטמ

.

לכות

םג

שמתשהל

הנוכתב

וז

ידכ

רוציל

הביבס

הטקש

דומילל

,

הדובע

וא

האירק

.

ידכ

חיטבהל

םיעוציב