Sony Xperia Z5 Dual - Төте жолдар және қалталар

background image

Төте жолдар және қалталар

Қолданбаларды басқару және негізгі экранды ретте ұстау үшін төте жолдар мен қалталарды

пайдаланы

ңыз.

1

Т

өте жол көмегімен қолданбаны ашу

2

Ішінде

қолданбалар бар қалтаны ашу

Негізгі экранға қолданба төте жолын қосу үшін

1

Негізгі экран экранында бос аума

қты түртіп ұстап тұрыңыз.

2

Те

ңшеу мәзірінде Виджеттер > Төте жолдар тармағын түртіңіз.

3

Тізімде жылжып, бір

қолданбаны таңдаңыз. Таңдалған қолданба Негізгі экран

экранына

қосылады.

Негізгі экранда элементті жылжыту үшін

Элементті т

үртіп, құрылғы дірілдегенше ұстап тұрыңыз, содан кейін элементті жаңа

орын

ға сүйреңіз.

Негізгі экраннан элементті жою үшін

Элементті т

үртіп, құрылғы дірілдегенше ұстап тұрыңыз, содан кейін элементті экранның

жо

ғарғы жағында Негізгі экраннан жою пәрменіне сүйреңіз.

Негізгі экранда қалта жасау үшін

Қолданба белгішесін немесе төте жолды түртіп, құрылғы дірілдегенше ұстап тұрыңыз,

одан кейін оны бас

қа қолданба белгішесінің немесе төте жолдың үстіне сүйріп апарып

таста

ңыз.

Негізгі экрандағы қалтаға элементтер қосу

Құрылғы дірілдегенше элементті түртіп, ұстап тұрыңыз, содан кейін элементті қалтаға

с

үйреңіз.

Негізгі экранда қалта атын өзгерту

1

Қалтаны ашу үшін түртіңіз.

2

Қалта атауы жола

ғын көрсету үшін қалтаның атау жолағын түртіңіз.

3

Жа

ңа қалта атауын енгізіп, Орындалды түймесін түртіңіз.