Sony Xperia Z5 Dual - Тековни повици

background image

Тековни повици

1

Завршување повик

2

Упатување втор повик

3

Ставање на тековниот повик на чекање или вчитување повик на чекање

4

Внесување DTMF-цифри во текот на повикот

5

Исклучување на звукот на микрофонот во текот на повикот

6

Вклучување на звучникот во текот на повикот

Менување на јачината на звукот на слушалка за уво во текот на повик

Притиснете го копчето за јачина на звук нагоре или надолу.

81

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.