Sony Xperia Z5 Dual - Bërja e kopjeve rezervë dhe rikthimi i përmbajtjes

background image

Bërja e kopjeve rezervë dhe rikthimi i përmbajtjes

Në përgjithësi, nuk duhet të ruani fotografi, video dhe përmbajtje të tjera personale vetëm

në kujtesën e brendshme të pajisjes. Nëse pajisja juaj dëmtohet, humbet ose vidhet,

rikuperimi i të dhënave të ruajtura në kujtesën e saj të brendshme mund të jetë i

pamundur. Rekomandohet të përdorni softuerin Xperia™ Companion për të bërë kopje

rezervë që i ruajnë të dhënat tuaja në mënyrë të sigurt në një pajisje e jashtme. Kjo

metodë rekomandohet sidomos nëse jeni duke e përditësuar softuerin e pajisjes tuaj në

një version më të ri të Android.
Aplikacioni Kopja rezervë dhe rikthimi i Xperia™ rekomandohet për bërjen e kopjes

rezervë të të dhënave para se të bëni ricilësimin e të dhënave të fabrikës. Me këtë

aplikacion mund të bëni kopje rezervë të të dhënave në një llogari në linjë, në një kartë

SD ose në një pajisje me hapësirë ruajtëse të jashtme USB, të lidhur me pajisjen tuaj me

anë të një përshtatësi të pritësit USB:
Me aplikacionin Kopja rezervë dhe rikthimi i Google, mund të krijoni kopje rezervë të të

dhënave në një server të Google.

Bërja e kopjeve rezervë e të dhënave në një kompjuter

Përdorni softuerin Xperia™ Companion për të bërë kopje rezervë të të dhënave nga
pajisja juaj në një kompjuter PC ose Apple

®

Mac

®

. Mund të bëni kopje rezervë për llojet e

mëposhtme të të dhënave:

Regjistrat e telefonatave

Mesazhet me tekst

Kalendari

Cilësimet

Skedarët e mediave si muzika dhe videot

Fotografitë dhe imazhet

Për të bërë kopje rezervë të të dhënave duke përdorur një kompjuter

1

Shkyçni ekranin e pajisjes dhe lidheni atë me kompjuterin duke përdorur një kabllo

USB.

2

Hapni softuerin Xperia™ Companion në kompjuter nëse nuk hapet automatikisht.

Pas disa momentesh, kompjuteri zbulon pajisjen tuaj. Sigurohuni që të zgjidhni

regjimin

Transferuar skedarë në pajisjen tuaj.

3

Klikoni te

Kopja rezervë në ekranin kryesor të Xperia™ Companion.

4

Ndiqni udhëzimet në ekran për të krijuar kopje rezervë për të dhënat nga pajisja

juaj.

Nëse nuk e keni të instaluar Xperia™ Companion, ju kërkohet ta instaloni atë kur lidhni pajisjen

me kompjuterin tuaj.

Për të rikthyer të dhënat tuaja duke përdorur një kompjuter

1

Shkyçni ekranin e pajisjes dhe lidheni atë me kompjuterin duke përdorur një kabllo

USB.

2

Hapni softuerin Xperia™ Companion në kompjuter nëse nuk hapet automatikisht.

Pas disa momentesh, kompjuteri zbulon pajisjen tuaj. Sigurohuni që të zgjidhni

regjimin

Transferuar skedarë në pajisjen tuaj.

3

Klikoni te

Rikthe në ekranin kryesor të Xperia™ Companion.

4

Përzgjidhni një skedar të kopjes rezervë nga regjistrimet e kopjeve rezervë dhe më

pas klikoni te

Tjetër dhe ndiqni udhëzimet në ekran për të rikthyer të dhënat te

pajisja juaj.

Nëse nuk e keni të instaluar Xperia™ Companion, ju kërkohet ta instaloni atë kur lidhni pajisjen

me kompjuterin tuaj.

Bërja e kopjeve rezervë të të dhënave me aplikacionin Kopja rezervë

dhe rikthimi të Xperia™

Me aplikacionin Kopja rezervë dhe rikthimi i Xperia™ mund të bëni një kopje rezervë në

linjë ose një kopje rezervë lokale të të dhënave. Mund ta bëni këtë manualisht ose të

48

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

aktivizoni funksionin e bërjes automatike t'i kopjes rezervë për të ruajtur periodikisht të

dhënat.
Aplikacioni Kopja rezervë dhe rikthimi i Xperia™ rekomandohet për bërjen e kopjes

rezervë të të dhënave para se të bëni ricilësimin e të dhënave të fabrikës. Me këtë

aplikacion mund të bëni kopje rezervë të llojeve të mëposhtme të të dhënave në një

llogari në linjë, në një kartë SD ose në një pajisje me hapësirë ruajtëse të jashtme USB, të

lidhur me pajisjen tuaj me anë të një përshtatësi të pritësit USB:

Kontaktet

Bisedat

Regjistri i telefonatave

Kalendari

Llogaritë e postës elektronike

Llogaritë e Wi-Fi

Cilësimet e pajisjes

Aplikacionet

Struktura e faqes bazë të Xperia™

Për të konfiguruar funksionin e kopjes rezervë automatike

1

Nëse po bëni kopje rezervë të një përmbajtjeje në një pajisje me hapësirë ruajtëse

USB, sigurohuni që pajisja me hapësirë ruajtëse të jetë e lidhur me pajisjen tuaj me

anën e një përshtatësi të pritësit USB. Nëse jeni duke bërë kopje rezervë në një

kartë SD, sigurohuni që karta SD është montuar si duhet në pajisjen tuaj. Nëse po

krijoni kopje rezervë të përmbajtjes në një llogari në linjë, sigurohuni që keni hyrë

në llogarinë tuaj të Google™.

2

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Kopjet rezervë dhe ricilësimi.

4

Nën

Kopja rezervë dhe rikthimi i Xperia™, trokitni lehtë Kopja rezer. automatike

5

Për të aktivizuar funksionin e kopjes rezervë automatike, trokitni lehtë te çelësi

aktiv/joaktiv.

6

Përzgjidhni se ku do t'i ruani skedarët e kopjes rezervë.

7

Nëse dëshironi, përzgjidhni një shpeshtësi të kopjes rezervë, kohën për krijimin e

kopjes rezervë dhe të dhënat specifike për kopjen rezervë. Në rast të kundërt,

kopja rezervë kryhet sipas cilësimeve të paracaktuara.

8

Për të ruajtur cilësimet tuaja, trokitni lehtë .

Për të bërë manualisht kopje rezervë të përmbajtjes

1

Nëse po bëni kopje rezervë të një përmbajtjeje në një pajisje me hapësirë ruajtëse

USB, sigurohuni që pajisja me hapësirë ruajtëse të jetë e lidhur me pajisjen tuaj me

anën e një përshtatësi të pritësit USB. Nëse jeni duke bërë kopje rezervë në një

kartë SD, sigurohuni që karta SD është e futur si duhet në pajisjen tuaj. Nëse po

krijoni kopje rezervë të përmbajtjes në një llogari në linjë, sigurohuni që keni hyrë

në llogarinë tuaj të Google™.

2

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Kopjet rezervë dhe ricilësimi.

4

Nën

Kopja rezervë dhe rikthimi i Xperia™, trokitni lehtë Të tjera

5

Trokitni lehtë

Kopja rezervë manuale dhe më pas përzgjidhni një destinacion të

kopjes rezervë dhe të dhënat që dëshironi t'u bëni kopje rezervë.

6

Trokitni lehtë

Krijimi i kopjeve rezervë.

7

Pasi të bëhet kopja rezervë e të dhënave, trokitni lehtë

Përfundo.

Për të modifikuar një skedar të kopjes rezervë

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Kopjet rezervë dhe ricilësimi.

3

Nën

Kopja rezervë dhe rikthimi i Xperia™, trokitni lehtë Të tjera

4

Trokitni lehtë

Modifiko skedarin rezervë, më pas përzgjidhni një burim të kopjes

rezervë dhe llojet e të dhënave që dëshironi të fshini.

5

Trokitni lehtë

Fshi të dhënat.

6

Trokitni lehtë

OK për ta konfirmuar.

7

Pasi të jenë fshirë të dhënat, trokitni lehtë

Përfundo.

49

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të rikthyer përmbajtjen për të cilën është bërë kopje rezervë

1

Nëse po riktheni përmbajtjen nga një pajisje me hapësirë ruajtëse USB, sigurohuni

që pajisja me hapësirë ruajtëse të jetë e lidhur me pajisjen tuaj me anën e kabllos

së pritësit USB. Nëse po riktheni përmbajtjen nga një kartë SD, sigurohuni që

karta SD të jetë e futur si duhet në pajisjen tuaj. Nëse po e riktheni përmbajtjen

nga Kopja rezervë dhe rikthimi i Xperia, sigurohuni që të keni hyrë në llogarinë tuaj

të Google™.

2

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Kopjet rezervë dhe ricilësimi.

4

Nën

Kopja rezervë dhe rikthimi i Xperia™, trokitni lehtë Rikthe të dhënat dhe më

pas përzgjidhni një burim të rikthimit dhe të dhënat që dëshironi të riktheni.

5

Trokitni lehtë

Rikthe të dhënat.

6

Pasi përmbajtja të jetë rikthyer, trokitni lehtë

Përfundo.

Kini parasysh se çdo ndryshim që u bëni të dhënave dhe cilësimeve tuaja pasi të krijoni një

kopje rezervë - si p.sh. çdo aplikacion i ri që instaloni - fshihet gjatë çdo procedure vijuese

rikthimi.

Bërja e kopjeve rezervë të të dhënave me aplikacionin Kopja rezervë

dhe rikthimi i Google

Me anë të aplikacionit Kopja rezervë dhe rikthimi i Google, mund të krijoni kopje rezervë

në një server të Google. Mund të aktivizoni po ashtu funksionin e rikthimit automatik për

të rikthyer të dhënat dhe cilësimet e një aplikacioni kur e instaloni përsëri një aplikacion.
Me këtë aplikacion mund të bëni kopje rezervë për llojet e mëposhtme të të dhënave:

Aplikacionet

Faqeshënuesit

Rrjetet Wi-Fi

Cilësimet e tjera

Për të krijuar kopje rezervë të të dhënave në një llogari të Google™

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Kopjet rezervë dhe ricilësimi.

3

Nën

Kopja rezervë dhe rikthimi i Google™, trokitni lehtë Bëj kopje rezervë të të

dhënave të mia dhe më pas trokitni lehtë te rrëshqitësi.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar rikthimin automatik kur riinstaloni një aplikacion

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Kopjet rezervë dhe ricilësimi.

3

Nën

Kopja rezervë dhe rikthimi i Google™, trokitni lehtë te rrëshqitësi Rikthimi

automatik.

50

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.