Sony Xperia Z5 Dual - Bateria dhe menaxhimi i energjisë

background image

Bateria dhe menaxhimi i energjisë

Pajisja juaj ka një bateri të integruar. Për ta përdorur atë sa më shumë, monitoroni

energjinë e konsumuar nga aplikacionet dhe veçoritë e ndryshme. Tiparet e kursimit të

baterisë në sfond aktivizohen në mënyrë të paracaktuar për t'ju ndihmuar të zvogëloni

konsumin e baterisë, si dhe ka regjime të tjera të disponueshme të kursimit të energjisë

për t'ju ndihmuar të zvogëloni më tej konsumin e baterisë kur është e nevojshme.
Tiparet e kursimit të energjisë ulin përparësinë për funksione të caktuara jo thelbësore të

pajisjes, si p.sh. cilësia e funksionimit të imazhit në nivel më të lartë, aktivitetet e rrjetit si

shërbimet e vendndodhjes, sinkronizimi i aplikacioneve dhe skanimi i Wi-Fi në sfond.

Nëse nuk dëshironi që ato të kenë ndikim te një aplikacion, mund ta përjashtoni atë në

menynë e Optimizimit të baterisë. Këto nuk kanë ndikim te telefonatat dhe mesazhet

SMS.

Përditësimet e sistemit mund t'i ndryshojnë tiparet e disponueshme të kursimit të energjisë në

pajisjen tuaj.

Për të parë konsumin e baterisë, kohën e vlerësuar dhe këshilla për kursimin e

energjisë

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Bateria. Shfaqet një pamje e përgjithshme

që tregon përqindjen e baterisë dhe një kohë të vlerësuar të baterisë.

3

Trokitni lehtë te

SHFAQ PËRD. E BATERISË për të parë një listë të tipareve dhe

shërbimeve që kanë konsumuar fuqinë e baterisë që nga cikli i fundit i ngarkimit.

Trokitni lehtë te një objekt për të marrë informacione se si të zvogëloni konsumin e

baterisë.

Për të parë konsumin e baterisë për aplikacionet

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Aplikacionet.

3

Përzgjidhni një aplikacion dhe rishikoni konsumin e tij të baterisë nën

Përdorimi i

baterisë.

Këshilla të përgjithshme të përdorimit për përmirësimin e rendimentit të baterisë

Këshillat e mëposhtme mund t'ju ndihmojnë që të përmirësoni rendimentin e baterisë:

42

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Ulni nivelin e ndriçimit të ekranit; shikoni

Cilësimet e ekranit

në faqen 64.

Çaktivizoni Bluetooth®, Wi-Fi dhe shërbimet e vendndodhjes kur nuk keni nevojë

për këto tipare.

Fikeni pajisjen tuaj ose përdorni regjimin në aeroplan nëse jeni në një zonë pa

mbulim me sinjal ose me sinjal të dobët. Në rast të kundërt, pajisja juaj do të

skanojë vazhdimisht për rrjete të disponueshme dhe kjo konsumon energji.

Përdorni një rrjet Wi-Fi në vend të roaming kur jeni jashtë shtetit. Roaming skanon

për rrjetin tuaj bazë dhe ka kërkesa më të larta për baterinë, pasi pajisja duhet të

transmetojë me një energji dalëse më të lartë; shikoni

Wi-Fi

në faqen 53.

Ndryshoni cilësimet e sinkronizimit për postën elektronike, kalendarët dhe

kontaktet; shikoni

Sinkronizimi me llogaritë në linjë

në faqen 60.

Kontrolloni aplikacionet që kanë një konsum të lartë të baterisë dhe kini parasysh

këshillat për kursimin e baterisë që jepen në pajisjen tuaj për këto aplikacione.

Ndryshoni nivelin e njoftimeve për një aplikacion; shikoni

Njoftimet

në faqen 34.

Çaktivizoni lejen për bashkëndarjen e vendndodhjes për një aplikacion; shikoni

Cilësimet e aplikacionit

në faqen 66.

Çinstaloni aplikacionet që nuk po përdorni; shikoni

Ekrani i aplikacioneve

faqen 29.

Për dëgjimin e muzikës, përdorni pajisje pa duar origjinale të Sony. Pajisjet pa duar

konsumojnë më pak bateri se altoparlantët e pajisjes tuaj.

Rindizeni pajisjen herë pas here.

Për të bërë përjashtime për aplikacionet në tiparet e kursimit të energjisë

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Bateria.

3

Trokitni lehtë dhe përzgjidhni

Optimizimi i baterisë. Do të shikoni një listë të

aplikacioneve që nuk janë optimizuar.

4

Për të shtuar ose hequr aplikacione nga kjo listë, trokitni lehtë

APLIKACIONET

dhe përzgjidhni ose jo një aplikacion nga lista për të modifikuar cilësimet e

optimizimit të tij.

5

Lista e aplikacioneve që nuk janë optimizuar do të përditësohet në përputhje me

cilësimet tuaja.

Nuk mund t'i përjashtoni aplikacionet nga optimizimi nga regjimi Ultra STAMINA.

Mund të konfiguroni po ashtu

Optimizimi i baterisë nga Cilësimet > Aplikacionet > > Qasje e

veçantë.

Regjimi STAMINA

Në varësi të nivelit të regjimit STAMINA, tipare të ndryshme do të jenë të kufizuara ose të

çaktivizuara për të zvogëluar konsumin e baterisë. Këto përfshijnë cilësinë e funksionimit

të interpretimit, animacionin dhe ndriçimin e ekranit, përmirësimin e imazhit, sinkronizimin

e të dhënave të aplikacionit në sfond, dridhjet (përveçse për telefonatat në hyrje),

transmetimin e vazhdueshëm dhe GPS-në (kur ekrani është joaktiv). Në shiritin e gjendjes

shfaqet .

Nëse po e bashkëndani një pajisje me shumë përdorues, duhet të hyni si pronari, që është

përdoruesi kryesor, për të aktivizuar ose çaktivizuar regjimin STAMINA.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar regjimin STAMINA

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Bateria.

3

Trokitni lehtë

Regjimi STAMINA dhe trokitni lehtë te rrëshqitësi për ta aktivizuar

ose çaktivizuar funksionin. Kur regjimi STAMINA është i aktivizuar, mund të zgjidhni

opsione të tjera, p.sh. mund ta rregulloni përqindjen e Nisjes automatike sipas

preferencave tuaja.

Në menynë Optimizimi i baterisë mund t'i përjashtoni aplikacionet nga optimizimi nga regjimi

STAMINA.

43

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Regjimi Ultra STAMINA

Kohëzgjatja e baterisë zgjatet shumë, por aplikacionet e disponueshme, të dhënat

celulare dhe Wi-Fi janë të çaktivizuara. Telefonatat dhe mesazhet SMS janë përsëri të

disponueshme. Ekrani bazë ndryshohet me në shiritin e gjendjes shfaqet .

Nëse po e bashkëndani një pajisje me shumë përdorues, duhet të hyni si pronari, që është

përdoruesi kryesor, për të aktivizuar ose çaktivizuar regjimin Ultra STAMINA.

Për të aktivizuar regjimin Ultra STAMINA

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Bateria.

3

Trokitni lehtë

Regjimi Ultra STAMINA dhe më pas trokitni lehtë AKTIVIZONI.

4

Konfirmoni për ta aktivizuar.

Nuk mund t'i përjashtoni aplikacionet nga optimizimi nga regjimi Ultra STAMINA.

Për të çaktivizuar regjimin Ultra STAMINA

1

Zvarriteni poshtë shiritin e gjendjes për t'u qasur në Panelin e njoftimeve.

2

Trokitni lehtë

Çaktivizoni regjimin Ultra STAMINA.

3

Trokitni lehtë

OK.

Çaktivizimi i regjimit Ultra STAMINA do të rinisë pajisjen.