Sony Xperia Z5 Dual - Hapësira ruajtëse dhe kujtesa

background image

Hapësira ruajtëse dhe kujtesa

Pajisja juaj ka disa opsione të ndryshme për hapësirën ruajtëse dhe kujtesën.

Hapësira ruajtëse e brendshme është rreth

32 GB dhe përdoret për të ruajtur

përmbajtjen e shkarkuar ose të transferuar bashkë me cilësimet dhe të dhënat personale.

Disa shembuj të të dhënave të ruajtura në hapësirën ruajtëse të brendshme janë cilësimet

e alarmit, volumit dhe gjuhës, postat elektronike, faqeshënuesit, ngjarjet e kalendarit,

fotografitë, videot dhe muzika.

Mund të përdorni një kartë kujtese të heqshme me një kapacitet të hapësirës ruajtëse

deri në

200 GB për të pasur më shumë hapësirë ruajtëse. Skedarët e mediave dhe disa

aplikacione, bashkë me të dhënat përkatëse, mund të zhvendosen në këtë lloj kujtese

për të liruar hapësirën ruajtëse të brendshme. Disa aplikacione, si për shembull

aplikacioni Kamera, mund të ruajnë të dhëna drejtpërdrejt në një kartë kujtese.

Kujtesa dinamike (RAM) është rreth

3 GB dhe nuk mund të përdoret si hapësirë ruajtëse.

RAM përdoret për aplikacionet që ekzekutohen dhe për sistemin operativ.

Mund të duhet të blini veçmas një kartë të kujtesës.

Lexoni më shumë rreth përdorimit të kujtesës në pajisjet me Android duke shkarkuar

dokumentacionin për pajisjen tuaj në

www.sonymobile.com/support/

.

Përmirësimi i funksionimit të kujtesës

Kujtesa e pajisjes tuaj është e prirur të mbushet si rezultat i përdorimit të zakonshëm.

Nëse pajisja fillon të ngadalësohet, ose aplikacionet e ndërpresin punën papritur, duhet të

keni parasysh sa më poshtë:

Përpiquni gjithmonë të keni të paktën

500 MB hapësirë ruajtëse të brendshme të lirë në

dispozicion.

Mbyllni aplikacionet në ekzekutim që nuk i përdorni.

46

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Pastroni kujtesën e fshehtë për të gjitha aplikacionet.

Çinstaloni aplikacionet e shkarkuara që nuk përdorni.

Zhvendosni aplikacionet në kartën e kujtesës nëse hapësira ruajtëse e brendshme është

plot.

Transferoni fotografi, video dhe muzikë nga kujtesa e brendshme në kartën e kujtesës.

Nëse pajisja nuk mund ta lexojë përmbajtjen në kartën e kujtesës, mund të duhet të

formatoni kartën. Kini parasysh që e gjithë përmbajtja në kartë fshihet kur e formatoni

atë.

Nëse po e bashkëndani një pajisje me shumë përdorues, duhet të hyni si pronari, që do të

thotë si përdoruesi parësor, që të jeni në gjendje të kryeni disa veprime, si p.sh. transferimin e

të dhënave në kartën e kujtesës dhe formatimin e kartës së kujtesës.

Për të parë gjendjen e kujtesës

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë tek .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Hapësira ruajtëse dhe kujtesa.

Për të parë sasinë e RAM të lirë dhe të përdorur

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Hapësira ruajtëse dhe kujtesa.

3

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Të përparuara > Kujtesa.

Për të pastruar kujtesën e fshehtë për të gjitha aplikacionet

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Hapësira ruajtëse dhe kujtesa.

3

Trokitni lehtë

Hap. ruajtëse brend. e ndarë më pas gjeni dhe trokisni lehtë Të

dhënat në kujtesën e fshehtë > OK.

4

Nëse keni futur një kartë kujtese, trokitni lehtë

Arkivi > Hap. ruajtëse brend. e

ndarë.

Kur pastroni kujtesën e fshehtë, nuk humbni asnjë informacion të rëndësishëm apo cilësim.

Për të transferuar skedarët e multimediave në kartën e kujtesës

1

Sigurohuni që të keni futur një kartë kujtese në pajisjen tuaj.

2

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Hapësira ruajtëse dhe kujtesa >

Transferoni të dhënat.

4

Shënoni skedarët që dëshironi të transferoni në kartën e kujtesës.

5

Trokitni lehtë

Transfero.

Për të ndaluar ekzekutimin e aplikacioneve dhe të shërbimeve

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Aplikacionet.

3

Përzgjidhni një aplikacion ose shërbim dhe më pas trokitni lehtë te

NDALIMI I

DETYRUAR > OK.

Për të formatuar kartën e kujtesës

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Hapësira ruajtëse dhe kujtesa.

3

Trokitni lehtë , më pas trokitni lehtë te

Të përparuara > Arkivi > Karta SD > dhe

më pas trokitni lehtë te

Cilësimet > Formati > Spastroni dhe formatoni.

E gjithë përmbajtja në kartën e kujtesës fshihet kur e formatoni atë. Sigurohuni se keni bërë

kopje rezervë të të gjitha të dhënave që dëshironi të ruani. Për të bërë kopje rezervë të

përmbajtjes, mund ta kopjoni në kompjuter. Për më shumë informacione, shikoni

Menaxhimi i

skedarëve me anë të një kompjuteri

në faqen 46.

47

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.