Sony Xperia Z5 Dual - Bashkëndarja dhe menaxhimi i fotografive dhe videove

background image

Bashkëndarja dhe menaxhimi i fotografive dhe videove

Mund të bashkëndani fotografitë dhe videot që keni ruajtur në pajisjen tuaj. Gjithashtu,

mund t'i menaxhoni në mënyra të ndryshme. Për shembull, mund të punoni me

fotografitë në grupe, t'i fshini fotografitë dhe t'i lidhni ato me kontaktet. Nëse keni shumë

fotografi të ruajtura në pajisjen tuaj, është mirë t'i transferoni rregullisht ato te një

kompjuter ose te një pajisje e hapësirës ruajtëse të jashtme për të shmangur ndonjë

humbje të paparashikuar të të dhënave. Ky veprim liron po ashtu më shumë hapësirë në

pajisjen tuaj. Shikoni

Menaxhimi i skedarëve me anë të një kompjuteri

në faqen 46.

Mund të mos jeni në gjendje t'i kopjoni, t'i dërgoni apo t'i transferoni objektet e mbrojtura me

të drejtat e autorit. Gjithashtu, disa objekte mund të mos dërgohen nëse madhësia e skedarit

është shumë e madhe.

Për të bashkëndarë një fotografi ose video

1

Tek Albumi, gjeni dhe trokitni lehtë te fotografia ose videoja që dëshironi të

bashkëndani.

2

Trokitni lehtë tek ekrani për të afishuar shiritat e veglave dhe më pas trokitni lehtë

.

3

Trokitni lehtë mbi aplikacionin që dëshironi të përdorni për të bashkëndarë

fotografinë dhe më pas ndiqni hapat për ta dërguar.

Për të përdorur një fotografi si imazh të kontaktit

1

Kur jeni duke parë një fotografi, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e

veglave dhe më pas trokitni lehtë >

Përdor si > Fotoja e kontaktit.

2

Përzgjidhni një kontakt dhe më pas modifikoni fotografinë siç dëshironi.

3

Trokitni lehtë

RUAJ.

Për të përdorur një fotografi si sfond

1

Kur jeni duke parë një fotografi, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e

veglave dhe më pas trokitni lehtë >

Përdor si > Sfondi.

2

Ndiqni udhëzimet në ekran.

123

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të rrotulluar një fotografi

1

Kur jeni duke parë një fotografi, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e

veglave dhe më pas trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë te

Rrotullo dhe më pas përzgjidhni një opsion. Fotografia ruhet me

orientimin e ri.

Për të fshirë një fotografi ose video

1

Kur jeni duke parë një fotografi, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e

veglave dhe më pas trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë

FSHI.

Për të punuar me grupe fotografish ose videosh tek Albumi

1

Kur shikoni miniaturat e fotografive dhe videove në Album, prekni dhe mbajeni një

objekt derisa të theksohet.

2

Trokitni lehtë objektet e tjera me të cilat dëshironi të punoni në mënyrë që t'i

përzgjidhni. Nëse dëshironi të përzgjidhni të gjitha objektet, trokitni lehtë dhe më

pas trokitni lehtë

Përzgjidh të gjithë.

3

Përdorni veglat në shiritin e veglave për të punuar me objektet e përzgjedhura.