Sony Xperia Z5 Dual - Montimi

background image

Montimi

Pajisja juaj mbështet vetëm kartat SIM nano.

Për të futur kartën SIM nano

1

Me pajisjen të kthyer poshtë, hapni mbulesën për tabakanë e kartës SIM nano dhe

kartës së kujtesës.

2

Zvarritni dhe nxirrni tabakanë me anën e thoit.

3

Vendoseni kartën (ose kartat) SIM nano në folenë (ose foletë) përkatëse në tabaka

dhe më pas futeni përsëri tabakanë.

4

Mbylleni mbulesën.

Nëse futni një kartë SIM nano kur pajisja është e ndezur, pajisja riniset automatikisht.

Për të futur një kartë kujtese

1

Hapni kapakun për foletë e kartës së kujtesës dhe të kartës nano SIM.

2

Futni kartën e kujtesës në folenë e kartës së kujtesës dhe më pas mbylleni

kapakun.

Sigurohuni që ta futni kartën e kujtesës në drejtimin e duhur.

Për të hequr kartën nano-SIM

9

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

1

Hapni kapakun për foletë e kartës së kujtesës dhe të kartës nano-SIM.

2

Me anë të një thoi ose objekteve të tjera të ngjashme, tërhiqni jashtë mbajtësin e

kartës nano-SIM.

3

Hiqni kartën (ose kartat) nano-SIM në folenë (ose foletë) përkatëse të kartës nano-

SIM në mbajtës dhe më pas futeni përsëri mbajtësin.

4

Mbylleni kapakun.

Për të hequr kartën e kujtesës

1

Fikeni pajisjen dhe hapni kapakun për foletë e kartës së kujtesës dhe të kartës

nano-SIM.

2

Shtypeni brenda kartën e kujtesës dhe më pas lëshojeni me shpejtësi.

3

Mbylleni kapakun.

Mund ta hiqni po ashtu kartën e kujtesës pa e fikur pajisjen në hapin 1. Për të përdorur këtë

metodë, në fillim duhet të çmontoni kartën e kujtesës nën

Cilësimet duke trokitur Arkivi >

Çmonto kartën SD.