Sony Xperia Z5 Dual - Nisja e pajisjes tuaj për herë të parë

background image

Nisja e pajisjes tuaj për herë të parë

Rekomandohet që ta ngarkoni baterinë për të paktën 30 minuta para se ta ndizni pajisjen

për herë të parë. Mund ta përdorni përsëri pajisjen kur është duke u ngarkuar; shikoni

Ngarkimi i pajisjes tuaj

në faqen 41.

Herën e parë që nisni pajisjen tuaj, një udhëzues konfigurimi ju ndihmon për të

konfiguruar cilësimet bazë, për të personalizuar pajisjen dhe për të hyrë në disa llogari,

p.sh. një llogari e Google™.

Për të ndezur pajisjen

10

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

1

Shtypni dhe mbani të ulur tastin e energjisë derisa pajisja të dridhet.

2

Futni kodin PIN të kartës tuaj SIM kur kërkohet, pastaj trokitni lehtë mbi

.

3

Prisni pak çaste që të niset pajisja.

Për ta fikur pajisjen

1

Shtypni dhe mbani tastin e energjisë derisa të hapet menyja e opsioneve.

2

Në menynë e opsioneve, trokitni lehtë mbi

Fikja.

Pajisjes mund t'i duhet pak kohë për t'u fikur.