Sony Xperia Z5 Dual - Bashkëndarja e lidhjes së të dhënave celulare

background image

Bashkëndarja e lidhjes së të dhënave celulare

Mund ta bashkëndani në disa mënyra lidhjen e të dhënave celulare me pajisjet e tjera:

Bashkëndarja e internetit me USB - bashkëndani lidhjen e të dhënave celulare me një

kompjuter të vetëm duke përdorur një kabllo USB.

Bashkëndarja e internetit me Bluetooth® - bashkëndani lidhjen e të dhënave celulare me

deri në katër pajisje të tjera nëpërmjet Bluetooth®.

Zona portative e internetit me valë - bashkëndani lidhjen e të dhënave celulare me deri në

10 pajisje të tjera njëkohësisht nëpërmjet Wi-Fi, duke përfshirë pajisjet që mbështesin

teknologjinë WPS.

Për të bashkëndarë lidhjen tuaj të të dhënave duke përdorur një kabllo USB

1

Lidhni pajisjen tuaj me një kompjuter duke përdorur kabllon USB që keni marrë me

të.

2

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Më shumë > Z. port. intern. me valë e

bashknd..

4

Trokitni lehtë te rrëshqitësi

Bashkëndarja internetit me USB dhe më pas trokitni

lehtë

OK nëse kërkohet. shfaqet në shiritin e gjendjes pasi të lidheni.

5

Për të ndaluar bashkëndarjen e lidhjes së të dhënave, trokitni lehtë te rrëshqitësi

Bashkëndarja internetit me USB ose shkëputni kabllon USB.

Nuk mund të bashkëndani njëkohësisht lidhjen e të dhënave të pajisjes tuaj dhe një kartë SD

përmes një kablloje USB.

55

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të bashkëndarë lidhjen e të dhënave tuaja celulare me një pajisje tjetër

Bluetooth®

1

Sigurohuni që pajisja juaj dhe pajisja tjetër Bluetooth® të jenë të çiftuara me njëra-

tjetrën dhe që trafiku i të dhënave celulare të jetë i aktivizuar në pajisjen tuaj.

2

Pajisja juaj: Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë

Cilësimet > Më shumë > Z. port. intern. me valë e

bashknd. dhe më pas trokitni lehtë te rrëshqitësi Ndërlidhja me Bluetooth për të

aktivizuar funksionin.

4

Pajisja Bluetooth®: Konfiguroni pajisjen në mënyrë të tillë që të lidhet me rrjetin

nëpërmjet Bluetooth®. Nëse pajisja është një kompjuter, referojuni udhëzimeve

përkatëse për të plotësuar konfigurimin. Nëse pajisja funksionon me sistemin

operativ Android™, trokitni lehtë mbi ikonën e cilësimeve përbri emrit të pajisjes

me të cilën është çiftuar nën

Cilësimet > Bluetooth > Pajisjet e çiftuara dhe më

pas shënoni kutinë e zgjedhjes

Qasja në internet.

5

Pajisja juaj: Pritni sa të shfaqet në shiritin e gjendjes. Pasi të shfaqet,

konfigurimi ka përfunduar.

6

Trokitni lehtë te rrëshqitësi

Ndërlidhja me Bluetooth për të çaktivizuar funksionin.

Funksioni

Ndërlidhja me Bluetooth do të çaktivizohet sa herë që fikni pajisjen ose çaktivizoni

funksionin Bluetooth®.

Për të përdorur pajisjen tuaj si një zonë portative të internetit me valë Wi-Fi

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Më shumë > Z. port. intern. me valë e

bashknd..

3

Trokitni lehtë

Cilësimet e zonës portative të internetit > Konfiguroni zonën e

internetit me valë.

4

Futni informacionet e

Emri i rrjetit (SSID).

5

Për të përzgjedhur një lloj sigurie, trokitni lehtë te fusha

Siguria. Nëse kërkohet,

futni një fjalëkalim.

6

Trokitni lehtë

RUAJ.

7

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te rrëshqitësi

Zona portative e internetit

me valë për të aktivizuar funksionin.

8

Nëse kërkohet, trokitni lehtë

OK për ta konfirmuar. do të shfaqet në shiritin e

statusit pasi zona portative e internetit me valë Wi-Fi të jetë aktive.

Për të lejuar një pajisje që pranon WPS për të përdorur lidhjen e të dhënave celulare

tuaj

1

Sigurohuni që pajisja juaj funksionon si një zonë portative interneti me valë.

2

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Më shumë > Z. port. intern. me valë e

bashknd. > Cilësimet e zonës portative të internetit.

4

Nën

Konfiguroni zonën e internetit me valë, sigurohuni që zona juaj portative e

internetit me valë është e siguruar me fjalëkalim.

5

Aktivizoni

E zbulueshme, në rast se është çaktivizuar.

6

Trokitni lehtë

WPS me shtypje butoni dhe më pas ndiqni udhëzimet përkatëse. Si

alternativë, trokitni lehtë >

Futja e kodit PIN të WPS-së dhe më pas futni kodin

PIN që shfaqet në pajisjen që mbështet WPS-në.

Për të riemërtuar ose siguruar Zonën e internetit celular

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Më shumë > Z. port. intern. me valë e

bashknd..

3

Trokitni lehtë

Cilësimet e zonës portative të internetit > Konfiguroni zonën e

internetit me valë.

4

Futni informacionet e

Emri i rrjetit (SSID).

5

Për të përzgjedhur një lloj sigurie, trokitni lehtë te fusha

Siguria.

6

Nëse kërkohet, futni një fjalëkalim.

7

Trokitni lehtë

RUAJ.

56

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.