Sony Xperia Z5 Dual - Kontrollimi i përdorimit të të dhënave

background image

Kontrollimi i përdorimit të të dhënave

Mund të monitoroni sasinë e të dhënave të transferuara te dhe nga pajisja juaj nëpërmjet

lidhjes tuaj të të dhënave celulare ose Wi-Fi gjatë një periudhe të caktuar. Për shembull,

mund të shikoni sasinë e të dhënave që përdoren nga aplikacione individuale. Për të

dhënat e transferuara nëpërmjet lidhjes tuaj të të dhënave celulare, mund të cilësoni po

ashtu paralajmërime dhe kufizime të përdorimit të të dhënave për të shmangur tarifat

shtesë.

Nëse jeni duke përdorur një pajisje me disa përdorues, vetëm pronari, që është përdoruesi

kryesor, mund të rregullojë cilësimet e përdorimit të të dhënave. Rregullimi i cilësimeve të

përdorimit të të dhënave mund t'ju ndihmojë që të ruani një kontroll më të madh mbi

përdorimin e të dhënave, por nuk mund të garantojë parandalimin e tarifave shtesë.

Për të ndihmuar në zvogëlimin e përdorimit të të dhënave

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Përdorimi i të dhënave > Kursyesi i të

dhënave.

3

Përzgjidhni një kartë SIM për të aktivizuar një lidhje të rrjetit të të dhënave celulare.

4

Trokitni lehtë te rrëshqitësi për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar trafikun e të dhënave

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Përdorimi i të dhënave.

3

Trokitni lehtë te rrëshqitësi

Trafiku i të dhënave cel. për të aktivizuar ose

çaktivizuar trafikun e të dhënave.

Kur trafiku i të dhënave është joaktiv, pajisja juaj mund të vendosë përsëri lidhjet Wi-Fi dhe

Bluetooth®.

Për të cilësuar një paralajmërim të përdorimit të të dhënave

1

Sigurohuni që trafiku i të dhënave celulare është aktivizuar.

2

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Përdorimi i të dhënave > Cikli i faturimit.

4

Për të cilësuar nivelin e paralajmërimit, trokitni lehtë

Paralajmërimi i të dhënave,

futni kufirin e dëshiruar për të dhënat dhe trokitni lehtë

CILËSONI. Merrni një

njoftim paralajmërimi kur sasia e trafikut të të dhënave arrin nivelin që cilësoni ju.

Për të cilësuar një kufi të të dhënave celulare

1

Sigurohuni që trafiku i të dhënave celulare është aktivizuar.

2

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Përdorimi i të dhënave.

4

Trokitni lehtë te rrëshqitësi pranë

Cilëso kufirin e të dhënave.

Sapo përdorimi i të dhënave celulare të arrijë kufirin e cilësuar, trafiku i të dhënave celulare në

pajisjen tuaj do të çaktivizohet automatikisht.

Për të kontrolluar përdorimin e të dhënave të aplikacioneve individuale

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Aplikacionet.

3

Trokitni lehtë tek aplikacioni që dëshironi të kontrolloni dhe më pas trokitni lehtë

Përdorimi i të dhënave.

Funksionimi i aplikacioneve të veçanta mund të ndikohet nëse ndryshoni cilësimet që kanë

lidhje me përdorimin e të dhënave.

57

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të kontrolluar përdorimin e të dhënave tuaja

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Përdorimi i të dhënave.

3

Gjeni dhe trokitni lehtë

Përdorimi i të dhënave celulare për të parë informacionet

mbi sasinë e të dhënave të transferuara nëpërmjet lidhjes së të dhënave celulare.

4

Për të parë informacionet mbi sasinë e të dhënave të transferuara nëpërmjet

lidhjes Wi-Fi, trokitni lehtë te

Përdorimi i të dhënave me Wi-Fi.