Sony Xperia Z5 Dual - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Përdorni Wi-Fi për të lundruar në internet, për të shkarkuar aplikacione ose për të

dërguar dhe për të marrë mesazhe të postës elektronike. Pasi të jeni lidhur me një rrjet

Wi-Fi, pajisja juaj e kujton rrjetin dhe lidhet automatikisht me të herën tjetër që do të hyni

brenda rrezes së tij.
Disa rrjete Wi-Fi kërkojnë që të hyni në një faqe uebi para se të mund të qaseni.

Kontaktoni me administratorin e rrjetit Wi-Fi përkatës për më shumë informacion.
Rrjetet e disponueshme Wi-Fi mund të jenë të hapura ose të siguruara:

Rrjetet e hapura tregohen me pranë emrit të rrjetit Wi-Fi.

Rrjetet e siguruara tregohen me pranë emrit të rrjetit Wi-Fi.

Disa rrjete Wi-Fi nuk shfaqen në listën e rrjeteve të disponueshme sepse ato nuk e

transmetojnë emrin e tyre të rrjetit (SSID). Nëse e dini emrin e rrjetit, mund ta shtoni manualisht

në listën tuaj të rrjeteve Wi-Fi të disponueshme.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar Wi-Fi

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Wi-Fi.

3

Trokitni lehtë te rrëshqitësi për të aktivizuar ose çaktivizuar Wi-Fi.

Mund të duhen disa sekonda para se të aktivizohet Wi-Fi.

Për t'u lidhur me një rrjet Wi-Fi

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Wi-Fi.

3

Trokitni lehtë te rrëshqitësi për të aktivizuar Wi-Fi. Shfaqen të gjitha rrjetet e

disponueshme Wi-Fi.

4

Trokitni lehtë te një rrjet Wi-Fi për t'u lidhur me të. Për rrjete të sigurta, futni

fjalëkalimin përkatës. shfaqet në shiritin e gjendjes pasi të lidheni.

Për të kërkuar për rrjetet e reja të disponueshme, trokitni dhe më pas trokitni lehtë

Rifresko.

Nëse nuk mund të lidheni me sukses me një rrjet Wi-Fi, referojuni këshillave përkatëse për

zgjidhjen e problemeve për pajisjen tuaj në

www.sonymobile.com/support/

.

53

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të shtuar manualisht një rrjet Wi-Fi

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Wi-Fi.

3

Lëvizni poshtë dhe trokitni lehtë në fund të objekteve të listuara.

4

Futni informacionet e

Emri i rrjetit (SSID).

5

Për të përzgjedhur një lloj sigurie, trokitni lehtë te fusha

Siguria.

6

Nëse kërkohet, futni një fjalëkalim.

7

Për të modifikuar opsionet e përparuara si përfaqësuesi dhe cilësimet IP, trokitni

Opsionet e përparuara dhe më pas modifikoni opsionet sipas dëshirës.

8

Trokitni lehtë

RUAJ.

Kontaktoni me administratorin e rrjetit tuaj Wi-Fi për të marrë numrin SSID të rrjetit dhe

fjalëkalimin.

Rritja e fuqisë së sinjalit të Wi-Fi

Ka disa gjëra që mund të bëni për të përmirësuar marrjen e sinjalit Wi-Fi:

Zhvendoseni pajisjen tuaj më afër një pike qasjeje Wi-Fi.

Zhvendoseni pikën e qasjes Wi-Fi larg nga çdo pengesë ose ndërhyrje e mundshme.

Mos e mbuloni zonën e antenës Wi-Fi të pajisjes tuaj (zona e theksuar në ilustrim).

Cilësimet e Wi-Fi

Kur jeni lidhur me një rrjet Wi-Fi ose kur pranë jush ka rrjete Wi-Fi të disponueshme,

mund të shikoni gjendjen e këtyre rrjeteve. Mund ta aktivizoni po ashtu pajisjen që t'ju

njoftojë sa herë që zbulohet një rrjet i hapur Wi-Fi.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar njoftimet e rrjetit Wi-Fi

1

Aktivizoni Wi-Fi nëse nuk është tashmë i aktivizuar.

2

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Wi-Fi.

4

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te rrëshqitësi

Njoftimi i rrjetit.

Për të parë informacionet e hollësishme rreth një rrjeti Wi-Fi të lidhur

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Wi-Fi.

3

Trokitni lehtë te rrjeti Wi-Fi me të cilin jeni lidhur aktualisht. Shfaqen informacionet e

hollësishme për rrjetin.

Për të shtuar një politikë pushimi të Wi-Fi

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Wi-Fi.

3

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Mbaj Wi-Fi aktiv gjatë fjetjes.

4

Përzgjidhni një opsion.

Për të gjetur adresën MAC për pajisjen tuaj

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Wi-Fi.

3

Trokitni lehtë .

Adresa MAC do të shfaqet në listë.

54

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) është një standard i rrjetit pa tel që ju ndihmon të krijoni

lidhje të sigurta të rrjetit pa tel. WPS-ja e bën më të lehtë që të konfiguroni shifrimin e Wi-

Fi Protected Access® (WPA) për të siguruar rrjetin tuaj. Gjithashtu mund të shtoni pajisje

të reja në një rrjet ekzistues pa futur fjalëkalime të gjata.
Përdorni një nga këto metoda për të aktivizuar WPS-në:

Metoda e shtypjes së butonit - thjesht shtypni një buton në një pajisje që mbështet WPS-

në, për shembull, një rrugëzues.

Metoda me kod PIN - pajisja juaj krijon një kod PIN (Numri i idenfikimit personal) të

rastësishëm, të cilin e futni në pajisjen që mbështet WPS-në.

Për t'u lidhur me një rrjet Wi-Fi nëpërmjet butonit WPS

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Wi-Fi.

3

Aktivizoni Wi-Fi nëse nuk është tashmë i aktivizuar.

4

Trokitni lehtë , më pas trokitni lehtë

Më shumë tipare > WPS me shtypje butoni

dhe më pas shtypni butonin WPS në pajisjen që mbështet WPS-në.

Për t'u lidhur me një rrjet Wi-Fi nëpërmjet kodit PIN të WPS-së

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Wi-Fi.

3

Aktivizoni Wi-Fi nëse nuk është tashmë i aktivizuar.

4

Trokitni lehtë >

Më shumë tipare > Futja e kodit PIN të WPS-së.

5

Në pajisjen që mbështet WPS-në, futni kodin PIN që shfaqet në pajisjen tuaj.