Sony Xperia Z5 Dual - Transferimi i kontakteve

background image

Transferimi i kontakteve

Ka disa mënyra për të transferuar kontaktet në pajisjen tuaj të re. Mund të sinkronizoni

kontaktet nga një llogari në linjë ose të importoni kontakte drejtpërdrejt nga një pajisje

tjetër.

Transferimi i kontakteve duke përdorur një llogari në linjë

Nëse i sinkronizoni kontaktet në pajisjen tuaj të vjetër ose në kompjuterin tuaj me një
llogari në linjë, për shembull, të Google Sync™ ose Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

,

mund t'i transferoni kontaktet tuaja në pajisjen e re duke përdorur atë llogari.

Për të sinkronizuar kontaktet e pajisjes tuaj të re me një llogari sinkronizimi

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Menaxho llogaritë.

3

Përzgjidhni llogarinë me të cilën dëshironi të sinkronizoni kontaktet tuaja dhe më

pas trokitni lehtë >

Sinkronizo tani.

Duhet të hyni në llogarinë përkatëse të sinkronizimit para se të sinkronizoni kontaktet tuaja me

të.

Metoda të tjera për transferimin e kontakteve

Ka disa mënyra të tjera për të transferuar kontaktet nga pajisja juaj e vjetër në pajisjen

tuaj të re. Për shembull, mund të kopjoni kontakte në një kartë kujtese, të përdorni
teknologjinë Bluetooth

®

ose t'i ruani kontaktet në një kartë SIM. Për më shumë

informacione të veçanta rreth transferimit të kontakteve nga pajisja juaj e vjetër, referojuni

udhëzuesit përkatës të përdorimit.

Për të importuar kontaktet nga një kartë kujtese

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Shtypni dhe më pas trokitni lehtë te

Import/Eksport > Importoni nga karta SD

ose hapësira ruajtëse e brendshme (skedar .vcf).

3

Përzgjidhni se ku do t'i ruani kontaktet tuaja.

4

Trokitni lehtë

Karta SD.

5

Përzgjidhni skedarët që dëshironi të importoni duke trokitur lehtë tek ata.

90

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të importuar kontakte duke përdorur teknologjinë Bluetooth

®

1

Sigurohuni që e keni aktivizuar funksionin Bluetooth

®

dhe që pajisja juaj është

cilësuar si e dukshme.

2

Kur njoftoheni për një skedar që do të hyjë në pajisjen tuaj, zvarriteni poshtë shiritin

e gjendjes dhe trokitni lehtë mbi njoftimin për të pranuar transferimin e skedarit.

3

Trokitni lehtë mbi

Prano për të nisur transferimin e skedarit.

4

Zvarriteni poshtë shiritin e gjendjes. Kur transferimi të përfundojë, trokitni lehtë mbi

njoftimin.

5

Trokitni lehtë mbi skedarin e marrë dhe përzgjidhni se ku t'i ruani kontaktet tuaja.

Për të importuar kontaktet nga një kartë SIM

Kur transferoni kontaktet te ose nga një kartë SIM, disa kontakte mund të dublikohen në

destinacion. Për informacione se si ta zgjidhni këtë, shikoni

Shmangia e futjeve të dyzuara në

aplikacionin Kontaktet

në faqen 93.

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Import/Eksport.

3

Përzgjidhni një kartë SIM.

4

Përzgjidhni se ku do t'i ruani kontaktet tuaja.

5

Përzgjidhni kontaktet për t'i importuar. Për të importuar një kontakt individual, gjeni

dhe trokitni lehtë te kontakti. Për t'i importuar të gjitha kontaktet, trokitni lehtë

dhe më pas trokitni lehtë

Importo të gjitha.