Sony Xperia Z5 Dual - Lënda

background image

Lënda

Hapat e parë...................................................................................7

Rreth këtij Udhëzuesi përdorimi........................................................... 7
Pamja e përgjithshme..........................................................................8
Montimi...............................................................................................9
Mbrojtja e ekranit...............................................................................10
Nisja e pajisjes tuaj për herë të parë.................................................. 10
Pse më duhet një llogari e Google™?................................................11

Pajisja e sigurisë...........................................................................12

Sigurimi se pajisja juaj është e mbrojtur............................................. 12
Kyçja e ekranit...................................................................................12
Menaxheri i gjurmëve të gishtave.......................................................14
Shkyçja automatike e pajisjes............................................................15
Mbrojtja e kartës SIM........................................................................ 19
Përdorimi i shumë kartave SIM.......................................................... 20
Gjetja e numrit të identifikimit të pajisjes tuaj...................................... 21
Gjetja e një pajisjeje të humbur ......................................................... 21

Mësimi i funksioneve themelore...................................................23

Përdorimi i ekranit me prekje............................................................. 23
Kyçja dhe shkyçja e ekranit............................................................... 25
Ekrani bazë....................................................................................... 25
Navigimi në aplikacione..................................................................... 27
Ekrani i aplikacioneve........................................................................ 29
Aplikacionet e vogla.......................................................................... 30
Widget-et..........................................................................................31
Shkurtoret dhe dosjet........................................................................32
Sfondi dhe temat...............................................................................33
Bërja e një foto të ekranit...................................................................33
Duke regjistruar ekranin tuaj.............................................................. 33
Njoftimet........................................................................................... 34
Ikonat në shiritin e gjendjes............................................................... 37
Pamja e përgjithshme e aplikacioneve............................................... 39

Bateria dhe mirëmbajtja............................................................... 41

Ngarkimi i pajisjes tuaj....................................................................... 41
Bateria dhe menaxhimi i energjisë..................................................... 42
Përditësimi i pajisjes tuaj....................................................................44
Mirëmbajtja me anë të një kompjuteri................................................ 45
Hapësira ruajtëse dhe kujtesa........................................................... 46
Bërja e kopjeve rezervë dhe rikthimi i përmbajtjes..............................48

2

background image

Shkarkimi i aplikacioneve.............................................................51

Shkarkimi i aplikacioneve nga Google Play™.....................................51
Shkarkimi i aplikacioneve nga burime të tjera.....................................51

Interneti dhe rrjetet.......................................................................52

Shfletimi i uebit..................................................................................52
Cilësimet e internetit dhe MMS-ve ....................................................52
Wi-Fi................................................................................................. 53
Bashkëndarja e lidhjes së të dhënave celulare................................... 55
Kontrollimi i përdorimit të të dhënave.................................................57
Përzgjedhja e një kartë SIM për trafikun e të dhënave........................58
Përzgjedhja e rrjeteve celulare........................................................... 58
Rrjetet virtuale private (VPN-të).......................................................... 59

Sinkronizimi i të dhënave në pajisjen tuaj.................................... 60

Sinkronizimi me llogaritë në linjë........................................................ 60
Sinkronizimi me Microsoft® Exchange ActiveSync®......................... 60

Cilësimet themelore......................................................................62

Qasja te cilësimet.............................................................................. 62
Cilësimet e volumit............................................................................ 62
Regjimi Mos shqetëso.......................................................................63
Cilësimet e ekranit.............................................................................64
Cilësimet e aplikacionit...................................................................... 66
Ricilësimi i aplikacioneve................................................................... 67
Ruajtësi i ekranit................................................................................ 68
Cilësimet e gjuhës............................................................................. 68
Data dhe ora..................................................................................... 69
X-Reality™ for mobile........................................................................69
Regjimi super i gjallë..........................................................................69
Përmirësimi i daljes së zërit................................................................70
Izolimi i zhurmave.............................................................................. 70
Llogaritë e përdoruesve të shumëfishtë............................................. 71

Shtypja e tekstit............................................................................74

Tastiera në ekran...............................................................................74
Tastiera telefonike virtuale..................................................................75
Futja e tekstit duke përdorur futjen me zë..........................................76
Modifikimi i tekstit..............................................................................76
Personalizimi i tastierës në ekran....................................................... 77

Telefonimi..................................................................................... 79

Bërja e telefonatave...........................................................................79
Marrja e telefonatave......................................................................... 80
Trajtimi inteligjent i telefonatave..........................................................82
Telefonatat në vazhdim......................................................................83
Përdorimi i regjistrit të telefonatave.................................................... 83

3

background image

Transferimi i telefonatave................................................................... 84
Kufizimi i telefonatave........................................................................ 84
Telefonatat e shumëfishta..................................................................85
Konferencat...................................................................................... 86
Posta zanore.....................................................................................86
Telefonatat e urgjencës......................................................................87

Kontaktet......................................................................................88

Kërkimi dhe shikimi i kontakteve........................................................88
Shtimi dhe modifikimi i kontakteve.....................................................89
Transferimi i kontakteve..................................................................... 90
Shtimi i informacioneve të kontaktit mjekësor dhe urgjencës............. 91
Të preferuarat....................................................................................92
Dërgimi i informacionit të kontaktit.....................................................92
Shmangia e futjeve të dyzuara në aplikacionin Kontaktet...................93
Bërja e kopjeve rezervë për kontaktet................................................93

Mesazhimi dhe biseda................................................................. 94

Leximi dhe dërgimi i mesazheve........................................................94
Organizimi i mesazheve tuaja............................................................ 95
Telefonimi nga Mesazhimi..................................................................96
Cilësimet e mesazhimit......................................................................96
Mesazhimi i çastit dhe biseda me video.............................................96

Posta elektronike..........................................................................97

Konfigurimi i postës elektronike......................................................... 97
Dërgimi dhe marrja e mesazheve të postës elektronike..................... 97
Organizimi i mesazheve tuaja të postës elektronike........................... 99
Cilësimet e llogarisë të postës elektronike..........................................99
Gmail™...........................................................................................100

Muzika dhe radioja FM...............................................................101

Transferimi i muzikës në pajisjen tuaj............................................... 101
Dëgjimi i muzikës............................................................................ 101
Menyja e Muzikës............................................................................103
Listat e dëgjimit............................................................................... 104
Bashkëndarja e muzikës................................................................. 104
Përmirësimi i tingullit........................................................................105
Njohja e muzikës me TrackID™.......................................................105
Dëgjimi i radios................................................................................106
Kanalet e preferuara të radios..........................................................107
Cilësimet e zërit të radios................................................................ 108

Kamera....................................................................................... 109

Nxjerrja e fotografive dhe regjistrimi i videove...................................109
Cilësimet e përgjithshme të kamerës............................................... 110
Cilësimet e fotokamerës.................................................................. 116

4

background image

Cilësimet e videokamerës................................................................119

Fotot dhe videot tek Albumi....................................................... 122

Shikimi i fotografive dhe videove......................................................122
Bashkëndarja dhe menaxhimi i fotografive dhe videove................... 123
Modifikimi i fotove me aplikacionin Përpunuesi i fotove.................... 124
Modifikimi i videove me aplikacionin Redaktori i videos....................125
Fshehja e fotove dhe videove.......................................................... 126
Menyja e ekranit bazë të Albumit.....................................................126
Shikimi i fotografive tuaja në një hartë..............................................127

Videot......................................................................................... 129

Aplikacioni Videot............................................................................129
Transferimi i përmbajtjes së videos në pajisjen tuaj.......................... 130
Menaxhimi i përmbajtjes së videos.................................................. 130
Krijuesi i filmave...............................................................................131

Lidhshmëria................................................................................132

Pasqyrimi i ekranit të pajisjes tuaj në një televizor me anë të një
kablloje............................................................................................132
Pasqyrimi pa tel i ekranit të pajisjes tuaj në një televizor................... 132
Bashkëndarja e përmbajtjes me pajisjet DLNA Certified™............... 133
Lidhja e pajisjes tuaj me pajisjet shtesë me USB..............................135
Lidhja e pajisjes suaj me një kontrollues pa tel DUALSHOCK™ 4.... 136
NFC................................................................................................ 136
Teknologjia pa tel Bluetooth®..........................................................138

Tiparet dhe aplikacionet inteligjente që kursejnë kohën tuaj..... 141

Pamja e përgjithshme e Smart Connect.......................................... 141
Menaxhimi i pajisjeve shtesë............................................................142
Kërkimi i Google dhe Tani................................................................142
Përdorimi i aplikacionit Paketa e lajmeve......................................... 143
Përdorimi i pajisjes tuaj si një portofol.............................................. 143

Udhëtimi dhe hartat....................................................................144

Përdorimi i shërbimeve të vendndodhjes......................................... 144
Google Maps™ dhe navigimi.......................................................... 144
Përdorimi i trafikut të të dhënave kur udhëtoni.................................144
Përdorimi i pajisjes tuaj me një sistem infoargëtues të makinës........145
Regjimi në aeroplan.........................................................................145

Ora dhe kalendari.......................................................................147

Kalendari.........................................................................................147
Ora................................................................................................. 148

Qasshmëria................................................................................ 151

Gjesti i zmadhimit............................................................................151
Teksti i madh...................................................................................151
Madhësia e ekranit.......................................................................... 151

5

background image

Korrigjimi i ngjyrave......................................................................... 151
TalkBack......................................................................................... 152
Audioja mono..................................................................................152
Regjimi i pajisjes shtesë tekstofonike (TTY)...................................... 152
Qasja e çelësit.................................................................................152

Mbështetja dhe informacionet ligjore.........................................154

Aplikacioni i mbështetjes................................................................. 154
Këshillat e Xperia™......................................................................... 154
Ndihma në meny dhe aplikacione....................................................154
Ekzekutimi i testeve diagnostikuese në pajisjen tuaj.........................154
Rinisja, rivendosja dhe riparimi.........................................................155
Na ndihmoni të përmirësojmë softuerin tonë....................................156
Përdorimi i pajisjes tuaj në kushte me lagështirë dhe pluhur.............157
Garancia, norma SAR dhe udhëzimet për përdorimin...................... 158
Riciklimi i pajisjes tuaj...................................................................... 158
Informacioni ligjor............................................................................ 158

6