Sony Xperia Z5 Dual - Bashkëndarja e përmbajtjes me pajisjet DLNA Certified™‎

background image

Bashkëndarja e përmbajtjes me pajisjet DLNA Certified™

Mund të shikoni ose të riprodhoni përmbajtjen e medias të ruajtur në pajisjen tuaj në

pajisje të tjera, si p.sh. një televizor ose një kompjuter. Këto pajisje duhet të jenë në të

njëjtin rrjet pa tel dhe mund të jenë televizorë ose altoparlantë Sony, ose produkte të

certifikuara DLNA Certified™ nga Digital Living Network Alliance. Gjithashtu mund të

shihni ose të riprodhoni përmbajtjen nga pajisjet e tjera DLNA Certified™ në pajisjen tuaj.
Pasi të konfiguroni bashkëndarjen e medias mes pajisjeve, mund të dëgjoni, për

shembull, skedarë muzikorë të ruajtur në kompjuterin e shtëpisë tuaj duke përdor pajisjen

tuaj ose të shikoni fotografi të nxjerra me kamerën e pajisjes tuaj në një ekran të madh

televizori.

Riprodhimi i skedarëve nga pajisje DLNA Certified™ në pajisjen tuaj

Kur riprodhoni skedarët tuaj nga një pajisje DLNA Certified™ në pajisjen tuaj, kjo pajisje

tjetër shërben si një server. Me fjalë të tjera, ajo bashkëndan përmbajtjen nëpërmjet një

rrjeti. Pajisja e serverit duhet të ketë të aktivizuar funksionin e saj të bashkëndarjes së

përmbajtjes dhe të japë lejen e qasjes për pajisjen tuaj. Ajo duhet të jetë e lidhur po ashtu

me të njëjtin rrjet Wi-Fi si pajisja juaj.

Për të përdorur pajisjen tuaj për të riprodhuar një pjesë muzikore të ruajtur në një

pajisje tjetër

1

Sigurohuni që pajisja me të cilën dëshironi të bashkëndani skedarët është e lidhur

në të njëjtin rrjet Wi-Fi si pajisja juaj.

2

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë .

3

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Rrjeti i shtëpisë.

4

Përzgjidhni një pajisje nga lista e pajisjeve të lidhura.

5

Shfletoni dosjet e pajisjes së lidhur dhe përzgjidhni pjesën muzikore që dëshironi të

riprodhoni. Pasi zgjidhet, pjesa muzikore fillon të riprodhohet automatikisht.

Për të riprodhuar një video të bashkëndarë në pajisjen tuaj

1

Sigurohuni që pajisjet me të cilat dëshironi të bashkëndani skedarët janë të lidhura

në të njëjtin rrjet Wi-Fi si pajisja juaj.

2

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë ose .

3

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Rrjeti i shtëpisë.

4

Përzgjidhni një pajisje nga lista e pajisjeve të lidhura.

5

Shfletoni dosjet e pajisjes së lidhur dhe përzgjidhni videon që dëshironi të

riprodhoni.

133

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të parë një fotografi të bashkëndarë në pajisjen tuaj

1

Sigurohuni që pajisjet me të cilat dëshironi të bashkëndani skedarët janë të lidhura

në të njëjtin rrjet Wi-Fi si pajisja juaj.

2

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë .

3

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë

Rrjeti i shtëpisë.

4

Përzgjidhni një pajisje nga lista e pajisjeve të lidhura.

5

Shfletoni dosjet e pajisjes së lidhur dhe përzgjidhni një fotografi për ta parë atë.

Riprodhimi i skedarëve nga pajisja juaj në pajisjet DLNA Certified™

Përpara sesa të shihni ose të riprodhoni skedarët e mediave nga pajisja juaj në pajisje të

tjera DLNA Certified™, duhet të konfiguroni ndarjen e skedarëve në pajisjen tuaj. Pajisjet

me të cilat ndani përmbajtje quhen pajisje të klientit. Për shembull, një televizor,

kompjuter ose kompjuter portativ mund të shërbejë si një pajisje e klientit. Pajisja juaj

funksionon si një servër i mediave kur e bën përmbajtjen të disponueshme për pajisjet e

klientit. Kur konfiguroni ndarjen e skedarëve në pajisjen tuaj, gjithashtu duhet t'u jepni

lejen e përdorimit pajisjeve të klientit. Pasi e bëni këtë, pajisje të tilla shfaqen si pajisje të

rregjistruara. Pajisjes që janë duke pritur për lejen e përdorimit renditen si pajisje në pritje.

Për të konfiguruar bashkëndarjen e skedarëve me pajisjet e tjera DLNA Certified™

1

Lidhni pajisjen tuaj me një rrjet Wi-Fi.

2

Nga

Ekrani bazë, trokisni lehtë , më pas gjeni dhe trokisni lehtë te Cilësimet >

Lidhja e pajisjes > Serveri i multimediave.

3

Trokitni lehtë te rrëshqitësi pranë

Bashkëndaj multimedian.

4

Përdorni kompjuterin tuaj ose pajisje të tjera të klientit DLNA™ në të njëjtin rrjet

Wi-Fi për të lidhur pajisjen tuaj.

5

Një njoftim shfaqet në shiritin e gjendjes të pajisjes tuaj. Hapni njoftimin dhe

cilësoni lejet e qasjes për secilën pajisje të klientit që përpiqet të lidhet me pajisjen

tuaj.

Hapat për qasjen te media në pajisjen tuaj duke përdorur një klient DLNA™ ndryshojnë

ndërmjet pajisjeve të klientit. Referojuni udhëzuesit të përdorimit të pajisjes klient për më

shumë informacione. Nëse pajisja nuk mund të lidhet me një klient në rrjet, kontrolloni nëse

rrjeti juaj Wi-Fi është duke punuar.

Gjithashtu mund të qaseni te menyja

Serveri i multimediave nga disa aplikacione si Muzika

ose Albumi duke zvarritur skajin e majtë të ekranit bazë të aplikacionit në të djathtë dhe më

pas të trokitni te

Cilësimet > Serveri i multimediave.

Për të ndalur bashkëndarjen e skedarëve me pajisjet e tjera të rrjetit të shtëpisë

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Lidhja e pajisjes > Serveri i multimediave.

3

Trokitni lehtë te rrëshqitësi

Bashkëndaj multimedian.

Për të cilësuar lejet e qasjes për një pajisje në pritje

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Lidhja e pajisjes > Serveri i multimediave.

3

Përzgjidhni një pajisje nga lista

Pajisjet në pritje.

4

Përzgjidhni një nivel të lejes së qasjes.

Për të ndryshuar emrin e një pajisjeje të regjistruar

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Lidhja e pajisjes > Serveri i multimediave.

3

Përzgjidhni një pajisje nga lista

Pajisjet e regjistruara dhe më pas përzgjidhni

Ndrysho emrin.

4

Futni një emër të ri për pajisjen dhe më pas trokitni lehtë te

OK.

134

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të ndryshuar nivelin e qasjes të një pajisjeje të regjistruar

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Lidhja e pajisjes > Serveri i multimediave.

3

Përzgjidhni një pajisje nga lista

Pajisjet e regjistruara.

4

Trokitni lehtë te

Ndrysho nivelin e qasjes dhe përzgjidhni një opsion.

Për të marrë ndihmë me bashkëndarjen e përmbajtjes me pajisje të tjera DLNA

Certified™

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Lidhja e pajisjes > Serveri i multimediave.

3

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë

Ndihma.

Shfaqja e skedarëve në një pajisje tjetër duke përdorur Cast

Duke përdorur teknologjinë DLNA™, mund të shtyni përmbajtjen multimediale nga pajisja

juaj në një pajisje tjetër të lidhur në të njëjtin rrjet Wi-Fi. Pajisja marrëse duhet të arrijë të

funksionojë si një pajisje DMR (Interpretuesi i medias dixhitale) dhe të riprodhojë

përmbajtjet e marra nga pajisja juaj. Një televizor që mbështet DLNA™ ose një kompjuter

që ekzekuton Windows® 7 ose një version të mëvonshëm janë disa shembuj të pajisjeve

DMR.

Hapat për riprodhimin e medias së bashkëndarë mund të ndryshojnë në varësi të pajisjes

klient. Për më shumë informacione, referojuni udhëzuesit të përdorimit të pajisjes DMR.

Përmbajta e siguruar me Administrimin e të Drejtave Dixhitale (DRM) nuk mund të riprodhohet

në një pajisje të Intepretuesit të medias dixhitale duke përdorur teknologjinë DLNA™.

Për të shfaqur fotografitë ose videot në një pajisje klient me anë të Cast

1

Sigurohuni që e keni konfiguruar si duhet pajisjen klient DMR ose DLNA™ dhe që

ajo është lidhur në të njëjtin rrjet Wi-Fi me pajisjen tuaj.

2

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë

Albumi.

4

Shfletoni dhe hapni fotografitë ose videot që dëshironi të shikoni.

5

Rrëshqitni shpejt poshtë te shiriti i statusit me dy gishta, më pas trokitni lehtë

dhe përzgjidhni pajisjen me të cilën dëshironi të bashkëndani përmbajtjen tuaj.

6

Për të ndaluar bashkëndarjen e fotografisë ose videos me një pajisje klient, trokitni

lehtë dhe më pas përzgjidhni

Ndalo transmetimin.

Mund të shikoni po ashtu pajisjet e Google Cast të shfaqura në listë kur trokitni lehtë

.

Për të riprodhuar një pjesë muzikore në një pajisje klient duke përdorur Cast

1

Sigurohuni që e keni konfiguruar si duhet pajisjen klient DMR ose DLNA™ dhe që

ajo është lidhur në të njëjtin rrjet Wi-Fi me pajisjen tuaj.

2

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë .

3

Përzgjidhni një kategori muzikore dhe shfletoni për te pjesa muzikore që dëshironi

të bashkëndani, më pas trokitni lehtë te pjesa muzikore.

4

Trokitni lehtë dhe përzgjidhni një pajisje klient me të cilën do të bashkëndani

përmbajtjen tuaj. Pjesa muzikore fillon të riprodhohet automatikisht në pajisjen që

përzgjidhni.

5

Për t'u shkëputur nga pajisja klient, trokitni lehtë dhe më pas përzgjidhni

Ndalo

transmetimin.

Mund të shikoni po ashtu pajisjet e Google Cast të shfaqura në listë kur trokitni lehtë

.