Sony Xperia Z5 Dual - Lidhja e pajisjes tuaj me pajisjet shtesë me USB

background image

Lidhja e pajisjes tuaj me pajisjet shtesë me USB

Mund të përdorni një përshtatës të pritësit USB për ta lidhur pajisjen tuaj me pajisjet

shtesë me USB, si p.sh. një pajisje e hapësirës ruajtëse masive ose një mi. Nëse pajisja

me USB ka një lidhës mikro USB, nuk është i nevojshëm një përshtatës pritësi USB.

135

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Përshtatësit e pritësit USB shiten më vete. Sony nuk garanton se të gjitha pajisjet shtesë

me USB mbështeten nga pajisja juaj.

Kjo pajisje ka një portë USB pa kapak. Nëse pajisja juaj ekspozohet ndaj ujit, sigurohuni se

porta për USB është krejtësisht e thatë përpara futjes së një kabllo USB.