Sony Xperia Z5 Dual - Informacioni ligjor

background image

Informacioni ligjor

Sony E6633/E6683

Ky udhëzues përdorimi botohet nga Sony Mobile Communications Inc. ose nga filiali i tij lokal, pa asnjë garanci..

Përmirësimet dhe ndryshimet në këtë udhëzues përdorimi, të imponuara nga gabimet e shtypit, pasaktësitë e

informacionit aktual ose përmirësimet e programeve dhe/ose të pajisjeve, mund të bëhen në çdo kohë dhe pa

paralajmërim nga Sony Mobile Communications Inc.. Sidoqoftë, ndryshimet e tilla do të përfshihen në edicionet e

reja të këtij udhëzuesi të përdorimit. Të gjitha ilustrimet janë vetëm për qëllime ilustrimi dhe mund të mos pasqyrojnë

saktësisht pajisjen aktuale.
Të gjitha produktet dhe emrat e kompanive të përmendura këtu janë markat tregtare ose markat tregtare të

regjistruara të pronarëve të tyre përkatës. Të gjitha markat e tjera tregtare janë pronë e pronarëve të tyre përkatës.

Të gjitha të drejtat, që nuk jepen shprehimisht këtu, janë të rezervuara. Për më shumë informacione, vizitoni

www.sonymobile.com/us/legal/.
Ky udhëzues përdorimi mund të ketë si referencë shërbime ose aplikacione të ofruara nga palë të treta. Përdorimi i

programimeve ose shërbimeve të tilla, mund të kërkojë një regjistrim të veçantë te pala e tretë ofruese dhe mund t'u

nënshtrohet kushteve shtesë të përdorimit. Për aplikacionet në të cilat qaseni nga një sajt uebi i një pale të tretë ose

nëpërmjet tij, rishikoni në fillim kushtet e përdorimit dhe politikën e zbatueshme të privatësisë të sajteve të tilla të

uebit. Sony nuk garanton disponueshmërinë ose funksionimin e asnjë sajti uebi apo shërbimi të ofruar nga palët e

treta.
Pajisja juaj celulare ka aftësinë të shkarkojë, të ruajë dhe të përcjellë përmbajtje shtesë, për shembull, tonet e ziles.

Përdorimi i një përmbajtjeje të tillë mund të jetë i kufizuar ose i ndaluar nga të drejtat e palëve të treta, duke

përfshirë, por pa u kufizuar në kufizimin sipas ligjeve të zbatueshme për të drejtat e autorit. Ju, dhe jo Sony

EricssonSony, jeni plotësisht përgjegjës për përmbajtjen shtesë që shkarkoni në pajisjen tuaj celulare ose që

përcillni nga ajo. Para se të përdorni çdo përmbajtje shtesë, verifikoni nëse përdorimi i synuar nga ju është licencuar

siç duhet ose është autorizuar ndryshe. Sony nuk garanton saktësinë, integritetin ose cilësinë e çdo përmbajtjeje

shtesë ose të çdo përmbajtjeje tjetër nga palët e treta. Sony nuk mund të jetë përgjegjës në asnjë rrethanë për

përdorimin e gabuar nga ju të përmbajtjeve shtesë ose të përmbajtjeve të tjera nga palët e treta.
Për më shumë informacione, vizitoni

www.sonymobile.com.

Ky produkt mbrohet nga të drejta të caktuara të pronësisë intelektuale të Microsoft. Ndalohet përdorimi ose

shpërndarja e teknologjive të tilla jashtë këtij produkti pa një licencë nga Microsoft.
Pronarët e përmbajtjes përdorin teknologjinë e menaxhimit të të drejtave dixhitale të Windows Media (WMDRM) për

të mbrojtur pronësinë e tyre intelektuale, duke përfshirë dhe të drejtat e autorit. Kjo pajisje përdor softuerin WMDRM

për qasjen në përmbajtjet e mbrojtura me WMDRM. Nëse softueri WMDRM nuk arrin ta mbrojë përmbajtjen,

pronarët e përmbajtjes mund t'i kërkojnë Microsoft të revokojë aftësinë e softuerit për të përdorur WMDRM-në për

riprodhimin ose kopjimin e përmbajtjeve të mbrojtura. Revokimi nuk ndikon në përmbajtjet e pambrojtura. Kur i

shkarkoni licencat për përmbajtjet e mbrojtura, ju pranoni që Microsoft mund të përfshijë një listë revokimi me

licencat. Pronarët e përmbajtjeve mund t'ju kërkojnë ta përmirësoni WMDRM-në, për qasjen në përmbajtjet e tyre.

Nëse refuzoni një përmirësim, nuk do të jeni në gjendje të qaseni në përmbajtjen që kërkon përmirësimin.
Ky produkt licencohet sipas licencave të portofolit të patentave MPEG-4 pamore dhe AVC për përdorim personal

dhe jotregtar të një konsumatori për (i) shifrimin e videove në përputhje me standardin pamor MPEG-4 ("video

MPEG-4") ose standardin AVC ("video AVC) dhe/ose (ii) deshifrimin e videos MPEG- 4 ose AVC që ishte shifruar

nga një konsumator, i cili merret me një veprimtari personale jotregtare dhe/ose ishte siguruar nga një ofrues

videosh të licencuar nga MPEG LA për të ofruar video MPEG-4 dhe/ose AVC. Asnjë licencë nuk jepet ose nuk do të

nënkuptohet për çfarëdo përdorimi tjetër. Informacione shtesë, duke përfshirë në lidhje me përdorime promocionale,

të brendshme dhe tregtare dhe licencimin mund të merren nga MPEG LA, L.L.C. Shikoni

www.mpegla.com.

Teknologjia e deshifrimit të audios MPEG Layer-3 është licencuar nga Fraunhofer IIS dhe Thomson.
SONY MOBILE NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR ASNJË HUMBJE, FSHIRJE DHE/OSE MBISHKRIM TË TË

DHËNAVE PERSONALE OSE SKEDARËVE TË RUAJTUR NË PAJISJEN TUAJ (DUKE PËRFSHIRË, POR PA U

KUFIZUAR TE KONTAKTET, PJESËT MUZIKORE DHE FIGURAT), QË SHFAQEN PAS ÇDO PËRDITËSIMI TË

PAJISJES TUAJ NËPËRMJET CILËSDO PREJ METODAVE TË PËRSHKRUARA NË KËTË UDHËZUES PËRDORIMI

158

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

OSE DOKUMENTACION. SONY MOBILE OSE FURNIZUESIT E TIJ NUK MBAJNË NË ASNJË RAST

PËRGJEGJËSI TË PLOTË PËR CILINDO PREJ DËMEVE, HUMBJEVE DHE SHKAQEVE TË VEPRIMEVE LIGJORE

(QOFTË NË KONTRATË OSE JASHTË KONTRATE, DUKE PËRFSHIRË, POR PA U KUFIZUAR NË NEGLIZHENCËN

OSE NË NJË MËNYRË TJETËR) QË TEJKALON SHUMËN QË KENI PAGUAR NË TË VËRTETË PËR PAJISJEN

TUAJ.
© 2016 Sony Mobile Communications Inc.
Të gjitha të drejtat të rezervuara.

159

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.