Sony Xperia Z5 Dual - Rinisja, rivendosja dhe riparimi

background image

Rinisja, rivendosja dhe riparimi

Mund ta detyroni pajisjen tuaj të riniset ose të ndalojë funksionimin nëse nuk përgjigjet

më ose nuk riniset normalisht. Nuk fshihet asnjë cilësim ose e dhënë personale.
Gjithashtu mund të ricilësoni pajisjen tuaj në cilësimet origjinale të fabrikës të tij. Ky

veprim është ndonjëherë i nevojshëm nëse pajisja juaj nuk funksionon siç duhet, por kini

parasysh që nëse keni dëshirë të mbani të dhënat e rëndësishme, duhet së pari t'u bëni

kopje rezervë këtyre të dhënave në një kartë kujtese ose në një kujtesë tjetër jo të

brendshme. Për më shumë informacione, shikoni

Bërja e kopjeve rezervë dhe rikthimi i

përmbajtjes

në faqen 48.

Nëse pajisja juaj nuk arrin të ndizet ose dëshironi të ricilësoni softuerin e pajisjes tuaj,

mund të përdorni Xperia™ Companion për të riparuar pajisjen tuaj. Për më shumë

informacione mbi përdorimin e Xperia™ Companion, shikoni

Xperia™ Companion

faqen 45.

Nëse jeni duke bashkëndarë një pajisje me shumë përdorues, duhet të futeni si pronari, që

është përdoruesi kryesor, për të ricilësuar pajisjen tuaj në cilësimet e saj origjinale të fabrikës.

Për ta rinisur pajisjen tuaj

Nëse niveli i baterisë është i ulët, pajisja juaj mund të mos arrijë të riniset. Lidheni pajisjen tuaj

me një ngarkues dhe provoni ta rinisni përsëri.

1

Shtypni dhe mbani tastin e energjisë .

2

Në menynë që hapet, trokitni lehtë te

Rinis. Pajisja rindizet automatikisht.

Për ta detyruar pajisjen të ndalojë funksionimin

1

Hapni kapakun për foletë e kartës SIM nano dhe të kartës së kujtesës.

2

Përdorni majën e një stilolapsi ose një objekt të ngjashëm, shtypni dhe mbani

butonin OFF për disa sekonda.

3

Pasi pajisja jep një seri prej tre vibrimesh të shpejta, lëshoni butonin OFF. Pajisja

fiket automatikisht.

Mos përdorni sende shumë të mprehta që mund të dëmtojnë butonin OFF.

Për të kryer një ricilësim të të dhënave të fabrikës

Para se ta nisni, mos harroni të bëni kopje rezervë të të gjitha të dhënave të rëndësishme, të

ruajtura në kujtesën e brendshme të pajisjes tuaj, në një kartë kujtese ose në një kujtesë tjetër

jo të brendshme. Ricilësimi i të dhënave të fabrikës do të fshijë të gjitha të dhënat nga ruajtja e

155

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

brendshme e pajisjes tuaj dhe nuk do të jeni në gjendje të përdorni përsëri skedarët në ndonjë

nga kartat tuaja SD të shifruara.

Për të shmangur dëmtimin e përhershëm të pajisjes tuaj, mos e rinisni pajisjen gjatë një

procedure ricilësimi.

1

Nga Ekrani bazë juaj, takoni .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Kopjet rezervë dhe ricilësimi > Ricilësimi i të

dhënave të fabrikës.

3

Trokitni

Ricilëso telefonin.

4

Nëse kërkohet, vizatoni modelin tuaj të shkyçjes së ekranit, ose futni fjalëkalimin

tuaj të shkyçjes së ekranit ose kodin PIN për të vazhduar.

5

Për të konfirmuar, trokitni lehtë mbi

Fshij gjithçka.

Pasjiaj juaj nuk kthehet në një version të mëparshëm të softuerit të Android™ kur kryheni një

ricilësim të të dhënave të fabrikës.

Nëse e harroni fjalëkalimin tuaj të shkyçjes së ekranit, kodin PIN ose modelin, mund të

përdorni tiparin e riparimit të pajisjes në Xperia™ Companion për të fshirë strukturën e sigurisë.

Duhet të futni hollësitë e llogarisë tuaj në Google për të kryher këtë veprim. Duke ekzekutuar

tiparin e riparimit, riinstaloni softuerin për pajisjen tuaj dhe mund të humbni disa të dhëna

personale në këtë proces.

Riparimi i softuerit të pajisjes

Nëse e harroni fjalëkalimin tuaj të shkyçjes së ekranit, kodin PIN ose modelin, mund të

përdorni tiparin e riparimit të pajisjes në Xperia™ Companion për të fshirë strukturën e

sigurisë. Duhet të futni hollësitë e llogarisë tuaj të Google për të kryer këtë veprim. Duke

ekzekutuar tiparin e riparimit, ju riinstaloni softuerin për pajisjen tuaj dhe mund të humbni

disa të dhëna personale në këtë proces.
Nëse nuk mund ta çaktivizoni pajisjen para se të kryeni një riparim të softuerit, detyrojeni

pajisjen që të fiket.

Kur merrni një emër përdoruesi dhe një fjalëkalim të ri të llogarisë së Google™, mund të mos

arrini t'i përdorni për të hyrë dhe për të rikuperuar pajisjen tuaj për 72 orë.

Për të riparuar softuerin e pajisjes duke përdorur Xperia™ Companion

Para sesa të kryeni një riparim të softuerit, sigurohuni se i dini emrin e përdoruesit dhe

fjalëkalimin e llogarisë tuaj të Google™. Në varësi të cilësimeve tuaja të sigurisë, mund të

duhet t'i futni ato në mënyrë që të rinisni pajisjen pas një riparimi të softuerit.

Nëse pajisja duket se ka ngrirë, riniset vazhdimisht ose nuk niset aspak pasi të keni

përditësuar softuerin Xperia™ ose pasi të keni kryer një riparim të softuerit ose ricilësim të

të dhënave të fabrikës, provoni ta detyroni pajisjen të fiket dhe më pas provoni ta ndizni

përsëri. Nëse problemi vazhdon përsëri, detyrojeni pajisjen të fiket dhe më pas kryeni një

riparim të softuerit duke ndjekur hapat më poshtë:

1

Sigurohuni që Xperia™ Companion është instaluar në kompjuterin tuaj PC ose
Mac

®

.

2

Hapni softuerin Xperia™ Companion në kompjuter dhe klikoni te në ekranin

kryesor.

3

Ndiqni udhëzimet që shfaqen në ekran për të instaluar përsëri softuerin dhe

përfundoni riparimin.