Sony Xperia Z5 Dual - Dëgjimi i muzikës

background image

Dëgjimi i muzikës

Përdorni aplikacionin Muzika për të dëgjuar muzikën tuaj të preferuar dhe audiolibrat.

1

Minimizoni riprodhuesin e ekranit të plotë

2

Kërkoni te të gjitha këngët e ruajtura në pajisjen tuaj

3

Shikoni radhën aktuale të riprodhimit

4

Shikoni opsionet e menysë

5

Ilustrimi i albumit (nëse është i disponueshëm)

6

Shtoni ose hiqni një këngë si të preferuar

7

Koha e kaluar nga kënga aktuale

8

Shtoni një këngë në një listë dëgjimi

9

Treguesi i progresit - zvarriteni treguesin ose trokitni lehtë përgjatë vijës për të përparuar shpejt ose për të

rimbështjellë

10 Kohëzgjatja në total e këngës aktuale

11 Përsëritni të gjitha këngët në radhën aktuale të riprodhimit

12 Trokitni lehtë për të shkuar te kënga tjetër në radhën e riprodhimit dhe prekni dhe mbani për të kaluar

shpejt përpara brenda këngës aktuale

13 Riprodhoni ose ndërpritni një këngë

101

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

14 Trokitni lehtë për të shkuar te kënga e mëparshme në radhën e riprodhimit dhe prekni dhe mbani për t'u

rikthyer prapa brenda këngës aktuale

15 Përzieni këngët në radhën aktuale të riprodhimit

Ekrani bazë i Muzikës

1

Trokitni lehtë në këndin lart majtas për të hapur menynë e Muzikës

2

Lëvizni lart ose poshtë për të parë përmbajtjen

3

Riprodhoni një këngë duke përdorur aplikacionin e Muzikës

4

Riprodhoni të gjitha këngët në regjimin e përzier

5

Kthehuni tek ekrani i riprodhuesit muzikor.

Për të riprodhuar një këngë duke përdorur aplikacionin Muzika

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë .

3

Zgjidhni një kategori të muzikës.

4

Trokitni lehtë te një këngë për ta riprodhuar.

Mund të mos jeni në gjendje të riprodhoni objektet e mbrojtura me të drejtën e autorit.

Sigurohuni që keni të drejtat e nevojshme për përmbajtjet që dëshironi të përdorni.

Për të gjetur informacione në linjë në lidhje me këngët

Ndërsa riprodhohet një këngë në aplikacionin Muzika, trokitni lehtë tek Ilustrimi i

albumit dhe më pas trokitni lehtë

Më shumë rreth saj.

Burimet në linjë në lidhje me këngën mund të përfshijnë video në YouTube™, tekste të

këngëve dhe informacione të artistit në Wikipedia.

Për të modifikuar informacionet për muzikën dhe për të shkarkuar ilustrimin e albumit

1

Nga aplikacioni Muzika, trokitni lehtë tek Ilustrimi i albumit dhe më pas trokitni lehtë

Modifiko info. e muzikës.

2

Modifikoni informacionet sipas dëshirës.

3

Për të cilësuar ose për të shkarkuar ilustrimin e albumit, trokitni lehtë te dhe më

pas përzgjidhni një opsion.

4

Kur të mbaroni, trokitni lehtë

RUAJ.

Mund të cilësoni po ashtu që ilustrimi i albumit të shkarkohet automatikisht në menynë e

Muzikës, nën Cilësimet.

Për të rregulluar volumin e audios

Shtypni tastin e volumit lart ose poshtë.

Për të minimizuar aplikacionin Muzika

Kur një këngë është duke u riprodhuar, trokitni lehtë për të shkuar tek

Ekrani

bazë. Aplikacioni Muzika vazhdon të ekzekutohet në sfond.

102

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të hapur aplikacionin Muzika kur është duke riprodhuar në sfond

Ndërkohë që një këngë është duke u riprodhuar në sfond, zvarriteni shiritin e

statusit poshtë dhe trokitni lehtë tek aplikacioni Muzika.

Si alternativë, nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë

.