Sony Xperia Z5 Dual - Audioja mono

background image

Audioja mono

Cilësimi i Audios mono bën që të dy kanalet e majtë dhe të djathtë të audios të

riprodhohen njëkohësisht kur riprodhohet audioja. Përdorimi i riprodhimit të regjistrimit në

mono në vend të atij në stereo është më i dobishëm për përdoruesit me lloje të caktuara

të vështirësive në dëgjim ose për arsye sigurie, për shembull, kur duhet të dëgjoni

ambientin rrethues.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar audion mono

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Qasshmëria.

3

Trokitni lehtë te rrëshqitësi pranë

Audioja mono.