Sony Xperia Z5 Dual - Shkarkimi i aplikacioneve nga burime të tjera

background image

Shkarkimi i aplikacioneve nga burime të tjera

Kur pajisja juaj është cilësuar të lejojë shkarkime nga burime që nuk janë të Google

Play™, mund t'i shkarkoni aplikacionet drejtpërdrejt nga sajtet e tjera të uebit duke

ndjekur udhëzimet përkatëse të shkarkimit.

Instalimi i aplikacioneve me origjinë të panjohur ose të pasigurt mund të dëmtojë pajisjen.

Shkarkoni aplikacione vetëm nga burime të besuara. Kontaktoni me ofruesin e aplikacionit

nëse keni pyetje ose shqetësime.

Nëse jeni duke përdorur një pajisje me disa përdorues, vetëm pronari, që është përdoruesi

kryesor, mund të lejojë shkarkime nga burime që nuk janë të Google Play™. Ndryshimet e

bëra nga pronari ndikojnë te të gjithë përdoruesit e tjerë.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar shkarkimin e aplikacioneve nga burime të tjera

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Ekrani i kyçjes dhe siguria.

3

Trokitni lehtë te rrëshqitësi

Burime të panjohura.

4

Trokitni lehtë

OK.

Që të funksionojnë siç duhet, disa aplikacioneve i duhet të qasen te të dhënat, cilësimet dhe

funksione të ndryshme në pajisjen tuaj. Instaloni dhe jepini leje vetëm aplikacioneve që besoni.

Mund t'i shikoni lejet e dhëna për një aplikacion të shkarkuar dhe gjithashtu të ndryshoni

gjendjen e tyre duke trokitur lehtë tek aplikacioni nën

Cilësimet > Aplikacionet.

51

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.