Sony Xperia Z5 Dual - Kufizimi i telefonatave

background image

Kufizimi i telefonatave

Mund të bllokoni të gjitha ose disa kategori të telefonatave në hyrje dhe atyre në dalje.

Nëse keni marrë nga ofruesi juaj i shërbimit një kod PIN2, mund të përdorni edhe një listë

me Numrat e telefonimit fiks (FDN), për të kufizuar telefonatat në dalje. Nëse abonimi juaj

përfshin një shërbim të postës zanore, mund t'i dërgoni të gjitha telefonatat në hyrje nga

një kontakt specifik drejtpërdrejt te posta zanore. Nëse dëshironi të bllokoni një numër të

caktuar, mund të shkoni te Google Play™ dhe të shkarkoni aplikacionet që mbështesin

këtë funksion.

FDN-ja nuk mbështetet nga të gjithë operatorët e rrjetit. Kontaktoni me operatorin e rrjetit për

të verifikuar nëse karta juaj SIM ose shërbimi i rrjetit e mbështet këtë tipar.

84

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të bllokuar telefonatat në hyrje ose në dalje

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata.

3

Përzgjidhni një kartë SIM.

4

Trokitni lehtë mbi

Bllokimi i telefonatave dhe pastaj përzgjidhni një opsion.

5

Futni fjalëkalimin dhe trokitni lehtë mbi

Aktivizo.

Kur konfiguroni bllokimin e telefonatave për herë të parë, duhet të fusni një fjalëkalim për të

aktivizuar funksionin e bllokimit të telefonatave. Duhet të përdorni të njëjtin fjalëkalim më vonë,

nëse dëshironi të modifikoni cilësimet e bllokimit të telefonatave.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar telefonimin fiks

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Telefonata.

3

Përzgjidhni një kartë SIM.

4

Trokitni lehtë

Numrat e telefonimit fiks.

5

Nëse dëshironi të aktivizoni telefonimin fiks, përzgjidhni

Aktivizo telefonimin fiks.

Nëse dëshironi të çaktivizoni telefonimin fiks, përzgjidhni

Çaktivizo telefonim. fiks.

6

Futni kodin tuaj PIN2 dhe trokitni lehtë

OK.

Për të hyrë në listën e marrësve të telefonatave të pranuara

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Telefonata.

3

Trokitni lehtë

Numrat e telefonimit fiks > Numrat e telefonimit fiks.

Për të ndryshuar kodin PIN2 të kartës SIM

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Telefonata.

3

Përzgjidhni një kartë SIM.

4

Trokitni lehtë

Numrat e telefonimit fiks > Ndrysho PIN2.

5

Futni kodin e vjetër PIN2 të kartës SIM dhe trokitni lehtë

OK.

6

Futni kodin e ri PIN2 të kartës SIM dhe trokitni lehtë

OK.

7

Konfirmoni kodin e ri PIN2 dhe trokitni lehtë

OK.

Për t'i dërguar telefonatat në hyrje nga një kontakt specifik drejtpërdrejt te posta

zanore

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë .

3

Përzgjidhni kontaktin e dëshiruar.

4

Trokitni lehtë > .

5

Shënoni kutinë e zgjedhjes pranë

Të gjitha tel. në post. zan..

6

Trokitni lehtë

RUAJ.