Sony Xperia Z5 Dual - Telefonatat e urgjencës

background image

Telefonatat e urgjencës

Pajisja juaj mbështet numrat ndërkombëtarë të urgjencës, për shembull, 112 ose 911.

Normalisht mund t'i përdorni këta numra për të bërë telefonata të urgjencës në çdo

vend, me një kartë SIM të futur ose jo, nëse jeni brenda rrezes së mbulimit të një rrjeti.

Për të bërë një telefonatë urgjence

1

Hapni tastierën e telefonimit.

2

Futni numrin e urgjencës dhe më pas trokitni lehtë .

Mund të bëni telefonata urgjence edhe kur nuk është futur asnjë kartë SIM ose kur janë

bllokuar të gjitha telefonatat në dalje.

Për të bërë një telefonatë urgjence kur karta SIM është e kyçur

1

Trokitni lehtë

URGJENCA.

2

Futni numrin e urgjencës dhe trokitni lehtë .

Për të bërë një telefonatë urgjence ndërsa ekrani është i kyçur

1

Nëse lloji aktiv i ekranit të kyçjes është

Rrëshqitja e shpejtë, rrëshqitni shpejt lart

dhe trokitni lehtë , më pas trokitni lehtë për të shfaqur tastierën e telefonimit

dhe më pas futni numrin e urgjencës dhe trokitni lehtë

2

Nëse ekrani është i kyçur me një model, PIN ose fjalëkalim, rrëshqitni shpejt lart

dhe trokitni lehtë

URGJENCA, më pas futni numrin e urgjencës dhe trokitni lehtë

.

87

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.