Sony Xperia Z5 Dual - Transferimi i telefonatave

background image

Transferimi i telefonatave

Mund t'i drejtoni telefonatat te një marrës tjetër, si p.sh. te një numër tjetër telefoni, të një

pajisje tjetër ose te një sekretari telefonike. Gjithashtu mund t'i transferoni telefonatat që

vijnë në kartën SIM 1 tek karta SIM 2 kur karta SIM 1 është e papërdorshme dhe

anasjelltas. Ky funksion quhet përdorueshmëria e Dyfishtë SIM. Duhet ta aktivizoni atë

manualisht.

Për të transferuar telefonatat

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Telefonata.

3

Përzgjidhni një kartë SIM.

4

Trokitni lehtë

Transferimi i telefonatave > Zë dhe përzgjidhni një opsion.

5

Futni numrin tek i cili dëshironi të transferoni telefonatat dhe më pas trokitni lehtë

Aktivizo.

Për të çaktivizuar transferimin e telefonatave

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Telefonata.

3

Përzgjidhni një kartë SIM.

4

Trokitni lehtë

Transferimi i telefonatave.

5

Përzgjidhni një opsion dhe më pas trokitni lehtë

Çaktivizo.

Për të aktivizuar funksionin e përdorimit të dy kartave SIM

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Me dy karta SIM > Përdorimi i SIM të

dyfishtë.

3

Nën

Përdorimi i SIM të dyfishtë, trokitni lehtë te rrëshqitësi për të aktivizuar

funksionin.

4

Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar procedurën.

Nëse funksioni i përdorimit të dy kartave SIM nuk punon pasi ta aktivizoni, kontrolloni që të

keni futur numrat e telefonit në mënyrë të saktë për secilën kartë SIM. Në disa raste, numrat

zbulohen automatikisht gjatë konfigurimit. Në rast të kundërt, ju kërkohet t'i futni në mënyrë

manuale.