Sony Xperia Z5 Dual - Nyambungkeun alat Anjeun ka stik nirkabel DUALSHOCK™‎ 4

background image

Nyambungkeun alat Anjeun ka stik nirkabel DUALSHOCK™ 4

Make stik nirkabel DUALSHOCK™ 4 Anjeun bisa maen kaulinan nu disimpen dina alat

Anjeun atawa konsol kaulinan make Ulin ti Jauh.

130

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Cara nyambungkeun pengontrol nirkabel DUALSHOCK™4 ka alat Anjeun

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sambungan alat > DUALSHOCK™4.

3

Ketok

Masangkeun kadali, terus turutan pituduh dina-layar jang ngarengsekeun

koneksi.