Sony Xperia Z5 Dual - หน้าจอหลัก

background image

หน้าจอหลัก

หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้อุปกรณ์ ซึ่งคล้ายกับเดสก์ท็อปบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอหลักมีบานหน้าต่าง

ได้สูงสุดยี่สิบบาน ซึ่งจะขยายจากความกว้างของหน้าจอปกติ หน้าจอหลักจะแสดงจํานวนบานหน้าต่างด้วยจุดที่กํากับ

ไว้ด้านล่าง จุดที่เน้นหมายถึงบานหน้าต่างที่แสดงขึ้นในตอนนี้

25

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

1

ขอต้อนรับสู่วิดเจ็ต Xperia™ ให้แตะเปิดวิดเจ็ตแล้วเลือกงาน เช่น การคัดลอกเนื้อหาจากอุปกรณ์เครื่องเก่าหรือการตั้งค่าบริการ

ต่างๆ ของ Xperia™

2

จุดแสดงจํานวนของบานหน้าต่างในหน้าจอหลัก

การไปที่หน้าจอเริ่มต้น

กด

วิธีการเรียกดูหน้าจอเริ่มต้น

บานหน้าต่างของหน้าจอหลัก

คุณสามารถเพิ่มบานหน้าต่างใหม่ในหน้าจอหลักของคุณ (ไม่เกินยี่สิบบาน) และลบบานหน้าต่างได้ คุณยังสามารถตั้ง

ค่าบานหน้าต่างที่ต้องการใช้เป็นบานหน้าต่างของหน้าจอหลักได้อีกด้วย

วิธีตั้งหน้าต่างให้เป็นบานหน้าต่างหน้าจอหลัก

1

แตะบริเวณที่ว่างในหน้าจอหลักค้างไว้จนกระทั่งอุปกรณ์สั่น

2

ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเรียกดูหน้าต่างที่ต้องการตั้งให้เป็นบานหน้าต่างสําหรับหน้าจอหลัก จากนั้นแตะ

ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ

เมื่อเปิด Google Search และ Google Now แล้ว บานหน้าต่างซ้ายมือสุดจะเก็บไว้เพื่อบริการนี้ และไม่สามารถเปลี่ยนบาน

หน้าต่างของหน้าจอหลักได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมใน Google Search และ Google Now ในหน้า 140

26

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีเพิ่มบานหน้าต่างในหน้าจอหลัก

1

แตะบริเวณที่ว่างในหน้าจอหลักค้างไว้จนกระทั่งอุปกรณ์สั่น

2

ปัดบานหน้าต่างไปทางทางขวาสุดหรือซ้ายสุด แล้วแตะ

เมื่อเปิด Google Search และ Google Now แล้ว บานหน้าต่างซ้ายมือสุดจะเก็บไว้เพื่อบริการนี้ และไม่สามารถเพิ่มบานหน้าต่าง

อื่นทางด้านซ้ายได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมใน Google Search และ Google Now ในหน้า 140

การลบบานหน้าต่างจากหน้าจอเริ่มต้น

1

แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอหลักค้างไว้จนกระทั่งอุปกรณ์สั่น

2

ปัดหน้าจอไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาเพื่อดูบานหน้าต่างที่คุณต้องการลบ แล้วสัมผัส

การตั้งค่าหน้าจอหลัก

วิธีปิดหรือถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันจากหน้าจอหลัก

การปิดใช้งานแอปที่มากับเครื่องจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมด แต่สามารถเปิดใช้งานแอปได้อีกครั้งจาก การตั้งค่า > แอปพลิเคชัน

มีเพียงแอปที่ดาวน์โหลดเท่านั้นที่สามารถถอนการติดตั้งเต็มรูปแบบได้

1

แตะบริเวณที่ว่างในหน้าจอหลักค้างไว้จนกระทั่งอุปกรณ์สั่น

2

ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเรียกดูบานหน้าต่าง แอปพลิเคชันทั้งหมดที่สามารถปิดใช้หรือถอนการติดตั้งได้จะ

มีเครื่องหมาย กํากับอยู่

3

แตะแอปพลิเคชันที่ต้องการ แล้วแตะ

เลิกใช้ ถ้าแอปนั้นมากับเครื่อง หรือแตะ ตกลง ถ้าดาวน์โหลดแอปนั้

นมาและต้องการถอนการติดตั้ง

การปรับขนาดไอคอนต่างๆ บนหน้าจอหลักของคุณ

1

สัมผัสบริเวณที่ว่างบนหน้าจอหลักค้างไว้จนกระทั่งอุปกรณ์สั่น จากนั้นสัมผัส

2

สัมผัส

ขนาดไอคอน จากนั้น เลือกตัวเลือกที่ต้องการ