Sony Xperia Z5 Dual - การแก้ไขภาพถ่ายด้วยแอปพลิเคชันตัวแก้ไขภาพ

background image

การแก้ไขภาพถ่ายด้วยแอปพลิเคชันตัวแก้ไขภาพ

คุณสามารถแก้ไขและใช้เอฟเฟ็คกับภาพต้นฉบับที่คุณถ่ายด้วยกล้องของคุณ เช่น คุณสามารถเปลี่ยนเอฟเฟ็คแสงได้

หลังจากบันทึกภาพที่แก้ไขแล้ว ภาพถ่ายต้นฉบับเดิมจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ

การแก้ไขภาพถ่าย

เมื่อคุณดูภาพถ่าย แตะที่หน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วแตะ

วิธีครอบตัดภาพถ่าย

1

ขณะดูภาพถ่าย ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วแตะ

2

เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ให้เลือก

ตัวแก้ไขภาพ

3

แตะ >

ครอบตัด

4

แตะ

ครอบตัด เพื่อเลือกตัวเลือก

5

หากต้องการปรับกรอบการครอบตัด ให้แตะขอบของกรอบดังกล่าวค้างไว้ เมื่อวงกลมที่ขอบหายไป ให้ลาก

เข้าหรือออกเพื่อเปลี่ยนขนาดกรอบ

6

แตะมุมใดมุมหนึ่งในสี่มุมค้างไว้เพื่อปรับขนาดทุกๆ ด้านของภาพที่ครอบตัดพร้อมๆ กัน เมื่อวงกลมที่ขอบ

หายไป ให้ลากมุมตามต้องการ

7

หากต้องการเลื่อนกรอบการครอบตัดไปยังพื้นที่อื่นของภาพถ่าย ให้แตะด้านในของกรอบดังกล่าวค้างไว้ แล้ว

ลากกรอบนั้นไปยังตําแหน่งที่ต้องการ

8

แตะ

9

แตะ

บันทึก เพื่อบันทึกสําเนาภาพที่ครอบตัด

วิธีใช้เอฟเฟกต์พิเศษกับภาพถ่าย

1

ขณะดูภาพถ่าย ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วแตะ

2

เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ให้เลือก

ตัวแก้ไขภาพ

3

แตะ , หรือ แล้วเลือกตัวเลือก

4

แต่งภาพตามต้องการ แล้วแตะ

บันทึก

วิธีเพิ่มกรอบให้ภาพถ่าย

1

ขณะดูภาพถ่าย ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วแตะ

2

เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ให้เลือก

ตัวแก้ไขภาพ

3

แตะ จากนั้นเลือกตัวเลือก

4

ถ้าต้องการบันทึกสําเนาภาพถ่ายที่แต่งเสร็จแล้ว ให้แตะ

บันทึก

วิธีปรับการตั้งค่าแสงของภาพถ่าย

1

ขณะดูภาพถ่าย ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วแตะ

2

เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ให้เลือก

ตัวแก้ไขภาพ

3

แตะ จากนั้นเลือกตัวเลือกและแก้ไขตามต้องการ

4

ถ้าต้องการบันทึกสําเนาภาพถ่ายที่แต่งเสร็จแล้ว ให้แตะ

บันทึก

วิธีตั้งค่าระดับความอิ่มตัวของสีในภาพถ่าย

1

ขณะดูภาพถ่าย ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วแตะ

2

เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ให้เลือก

ตัวแก้ไขภาพ

3

แตะ จากนั้นเลือกตัวเลือก

4

ถ้าต้องการบันทึกสําเนาภาพถ่ายที่แต่งเสร็จแล้ว ให้แตะ

บันทึก

123

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น