Sony Xperia Z5 Dual - Ẩn ảnh chụp và video

background image

Ẩn ảnh chụp và video

Bạn có thể ẩn bất kỳ ảnh chụp và video nào khỏi màn hình chính của Album. Sau khi
đã ẩn ảnh chụp và video khỏi màn hình chính của Album, bạn chỉ có thể xem các ảnh
và video đó trong thư mục Đã ẩn.

Cách ẩn ảnh hoặc video

1

Trong Album, tìm và nhấn vào ảnh hoặc video mà bạn muốn ẩn.

2

Nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn vào .

3

Nhấn vào Ẩn > OK.

Cách xem ảnh chụp và video đã ẩn

1

Trong Album, nhấn vào , sau đó nhấn Đã ẩn.

2

Nhấn vào một ảnh hoặc video để xem.

3

Vuốt sang trái để xem ảnh chụp hoặc video kế tiếp. Vuốt sang phải để xem ảnh
chụp hoặc video trước đó.

Cách hiển thị ảnh hoặc video

1

Trong Album, nhấn vào , sau đó nhấn Đã ẩn.

2

Nhấn vào ảnh hoặc video bạn muốn hiển thị.

3

Nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn vào .

4

Nhấn vào Không ẩn.

122

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.