Sony Xperia Z5 Dual - Gửi và nhận email

background image

Gửi và nhận email

1

Xem trình đơn và danh sách tất cả các thư mục và tài khoản email

2

Tìm kiếm email

3

Truy cập các cài đặt và tùy chọn

4

Danh sách email

5

Viết email

Cách tải email mới xuống

Khi hộp thư đến đang mở, hãy vuốt xuống trong danh sách thư.

Trước khi tải email mới xuống, hãy đảm bảo rằng bạn có kết nối dữ liệu đang hoạt động. Để
biết thêm thông tin về việc đảm bảo kết nối dữ liệu thành công, xem Cài đặt Internet và MMS
trên trang 52.

96

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách đọc email

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Email.

3

Nếu bạn đang sử dụng một vài tài khoản email, nhấn và chọn tài khoản bạn
muốn kiểm tra. Nếu bạn muốn kiểm tra tất cả các tài khoản email cùng lúc, hãy
nhấn , sau đó nhấn Hộp thư đến kết hợp.

4

Trong hộp thư đến, hãy di chuyển lên hoặc xuống và nhấn vào email bạn muốn
đọc.

Cách tạo và gửi email

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó tìm và nhấn Email.

2

Nếu bạn đang sử dụng một vài tài khoản email, hãy nhấn và chọn tài khoản
mà bạn muốn dùng để gửi email.

3

Nhấn , rồi nhập tên hoặc địa chỉ email của người nhận, và chọn một hoặc
nhiều người nhận từ danh sách thả xuống.

4

Nhập tiêu đề email và nội dung thư rồi nhấn vào .

Cách trả lời thư email

1

Trong hộp thư email đến, tìm và nhấn vào thư mà bạn muốn trả lời, sau đó
nhấn Trả lời hoặc Trả lời tất cả.

2

Nhập tin nhắn trả lời của bạn, sau đó nhấn .

Cách gửi chuyển tiếp email

1

Trong hộp thư email đến, hãy tìm và nhấn vào thư bạn muốn gửi chuyển tiếp,
sau đó nhấn Chuyển tiếp.

2

Nhập tên hoặc địa chỉ email của người nhận, sau đó chọn một hoặc nhiều
người nhận từ danh sách thả xuống.

3

Nhập nội dung thư, sau đó nhấn .

Cách lưu hoặc xem tập tin đính kèm vào email

1

Tìm và nhấn vào thư email có chứa tập tin đính kèm mà bạn muốn xem. Email
có tập tin đính kèm được chỉ báo bằng .

2

Sau khi mở email, hãy tìm tập tin đính kèm trong phần thân email, sau đó nhấn
LƯU hoặc XEM bên cạnh tập tin đó.

Cách lưu địa chỉ email của người gửi vào danh bạ

1

Tìm và nhấn vào tin nhắn trong hộp thư email đến.

2

Nhấn vào tên người gửi, rồi nhấn Thêm vào Danh bạ, sau đó nhấn OK.

3

Chọn một liên lạc hiện có hoặc nhấn Tạo liên lạc mới.

4

Sửa thông tin của liên lạc nếu muốn, sau đó nhấn LƯU.