Sony Xperia Z5 Dual - Gọi điện

background image

Gọi điện

Gọi điện

Bạn có thể thực hiện cuộc gọi bằng cách quay số điện thoại theo cách thủ công, bằng
cách nhấn số được lưu trong danh bạ hoặc nhấn số điện thoại trong nhật ký cuộc gọi.
Bạn cũng có thể sử dụng chức năng quay số thông minh để tìm nhanh các số điện
thoại trong danh bạ và nhật ký cuộc gọi bằng cách nhập một phần số hoặc tên liên lạc
và chọn từ các gợi ý xuất hiện. Để thực hiện cuộc gọi video, bạn có thể sử dụng ứng
dụng trò chuyện video và nhắn tin nhanh của Hangouts™ trên thiết bị.

1

Xem thêm tùy chọn

2

Xóa số

3

Bàn phím quay số

4

Nút Gọi điện

Cách mở bàn phím quay số

1

Từ Màn hình chủ, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào .

3

Nếu bàn phím quay số không xuất hiện, nhấn vào .

Cách bấm số điện thoại

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nhấn .

3

Nếu nhật ký cuộc gọi xuất hiện, hãy nhấn để hiển thị bàn phím quay số.

4

Nhập số điện thoại và nhấn .

5

Chọn thẻ SIM trong hộp thoại chọn tài khoản.

Để xóa số đã nhập sai, nhấn

.

Cách thực hiện cuộc gọi bằng chức năng quay số thông minh

1

Mở bàn phím quay số.

2

Nhập các chữ cái hoặc số tương ứng với liên hệ mà bạn muốn gọi. Khi bạn
nhập từng chữ cái hoặc chữ số, máy sẽ hiển thị danh sách các nội dung có thể
trùng khớp.

3

Nhấn vào liên lạc bạn muốn gọi.

4

Chọn một thẻ SIM.

Cách gọi điện quốc tế

1

Mở bàn phím quay số.

2

Chạm và giữ vào 0, cho đến khi dấu “+” xuất hiện.

3

Nhập mã quốc gia, mã vùng (không cần nhập số 0 ở đầu) và số điện thoại, rồi
chọn một thẻ SIM.

78

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thêm số quay trực tiếp vào Màn hình chủ

1

Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chính của bạn cho đến khi thiết bị
rung và menu tùy chỉnh xuất hiện.

2

Trong menu tùy chỉnh, nhấn vào Tiện ích > Phím tắt.

3

Di chuyển qua danh sách các ứng dụng và chọn Quay số Trực tiếp.

4

Chọn liên hệ và số bạn muốn sử dụng làm số quay trực tiếp.

Hiển thị hoặc ẩn số điện thoại của bạn

Bạn có thể chọn hiển thị hoặc ẩn số điện thoại của mình trên thiết bị của người nhận
cuộc gọi.

Cách hiển thị hoặc ẩn số điện thoại của bạn

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Cuộc gọi.

3

Chọn một thẻ SIM.

4

Nhấn Cài đặt bổ sung > ID người gọi.