Sony Xperia Z5 Dual - Sử dụng nhật ký cuộc gọi

background image

Sử dụng nhật ký cuộc gọi

Trong nhật ký cuộc gọi, bạn có thể xem cuộc gọi nhỡ với hoặc cho biết cuộc
gọi đến thẻ SIM nào, cuộc gọi đã nhận và cuộc gọi đã quay số .

Cách mở nhật ký cuộc gọi

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào .

Cách xem các cuộc gọi nhỡ

1

Khi có cuộc gọi nhỡ, xuất hiện trên thanh trạng thái. Kéo thanh trạng thái
xuống dưới.

2

Nhấn Cuộc gọi nhỡ.

Cách gọi đến một số từ nhật ký cuộc gọi

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nhấn . Nhật ký cuộc gọi được hiển thị.

3

Để gọi đến một số trực tiếp từ nhật ký cuộc gọi, nhấn bên cạnh số đó và
chọn một thẻ SIM. Để sửa số trước khi gọi, hãy chạm và giữ số đó rồi nhấn
Sửa số trước khi gọi.

Cách thêm số từ nhật ký cuộc gọi vào danh bạ

1

Từ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nhấn .

3

Nhấn vào số được hiển thị trong nhật ký cuộc gọi, sau đó chọn Tạo liên lạc
mới
hoặc Thêm vào liên hệ.

4

Sửa chi tiết liên lạc, rồi nhấn LƯU.

Cách xem các tùy chọn nhật ký cuộc gọi

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào .

3

Nhấn vào .

Bạn cũng có thể truy cập vào cài đặt cuộc gọi chung bằng cách làm theo hướng dẫn ở trên.