Sony Xperia Z5 Dual - Chọn thẻ SIM dùng lưu lượng dữ liệu

background image

Chọn thẻ SIM dùng lưu lượng dữ liệu

Bất kỳ một trong hai thẻ SIM nào lắp vào trong thiết bị của bạn cũng có thể quản lý
lưu lượng dữ liệu, nhưng chỉ có chọn một thẻ SIM để quản lý dữ liệu tại bất cứ thời
điểm nào. Bạn có thể chọn thẻ SIM để dùng cho lưu lượng dữ liệu trong lúc cài đặt sơ
bộ thiết bị của mình, hoặc có thể chọn hay thay đổi nó sau này bằng menu Cài đặt.

57

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thay đổi thẻ SIM dùng cho lưu lượng dữ liệu

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Hai SIM > Lưu lượng dữ liệu di động.

3

Chọn thẻ SIM bạn muốn sử dụng cho lưu lượng dữ liệu.

Để có tốc độ dữ liệu cao hơn, hãy chọn thẻ SIM hỗ trợ mạng di động nhanh nhất, như 3G
hoặc LTE.