Sony Xperia Z5 Dual - Mạng riêng ảo (VPN)

background image

Mạng riêng ảo (VPN)

Sử dụng thiết bị để kết nối đến mạng riêng ảo (VPN), cho phép bạn truy cập vào các
nguồn bên trong một mạng nội bộ bảo mật từ mạng công cộng. Ví dụ: các kết nối
VPN thường được các tập đoàn và các tổ chức giáo dục sử dụng cho những người
dùng cần truy cập vào mạng nội bộ và các dịch vụ nội bộ khác khi họ đang ở ngoài
mạng nội bộ, ví dụ như khi họ đang đi du lịch.
Các kết nối VPN có thể được thiết lập theo nhiều cách, tuỳ thuộc vào mạng. Một số
mạng có thể yêu cầu bạn chuyển và cài đặt chứng chỉ bảo mật trong thiết bị của bạn.

58

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách thiết lập kết nối đến mạng riêng ảo của bạn,
hãy liên hệ với quản trị viên mạng của công ty hoặc tổ chức.

Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị có nhiều người dùng, bạn có thể cần đăng nhập vào dưới
dạng chủ sở hữu, có nghĩa là người dùng chính, để điều chỉnh các cài đặt dành cho VPN.

Cách thêm mạng riêng ảo

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Thêm > VPN.

3

Nhấn .

4

Chọn loại VPN để thêm.

5

Nhập cài đặt VPN.

6

Nhấn LƯU.

Cách kết nối mạng riêng ảo

1

Từ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Thêm > VPN.

3

Trong danh sách các mạng khả dụng, nhấn vào VPN mà bạn muốn kết nối.

4

Nhập thông tin bắt buộc.

5

Nhấn vào Kết nối.

Cách ngắt kết nối khỏi mạng riêng ảo

1

Nhấn đúp vào thanh trạng thái để mở Bảng thông báo.

2

Nhấn vào thông báo cho kết nối VPN đó để tắt thông báo.

59

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.